D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul5_01.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060854/jul5_01_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lilaruhás nő
B e s o r o l á s i   c í m : Lilaruhás nő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szinyei Merse
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1920
V I A F I d : 56643861
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1966
S o r o z a t : 1966. Festmények (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1966
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1966. FESTMÉNYEK (I.)
Magyar festők alkotásai.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
Névérték: 3 Ft
Á 1966. dec. 9.-1967. szept. 30.
P 520 000 fog. 9 000
2344 2297 3 Ft Szinyei Merse Pál (1845-1920): Lilaruhás nő 80,- 120,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szinyei Merse Pál magyar festő. A müncheni akadémián tanult 1864-től, ahol Hermann Anschütz (1802-1880) és Wagner Sándor (1838-1919) növendéke volt. 1865-ben apjáról festett arcképe már meglepően érett festő benyomását keltette. Ugyanezt mutatta A költő című képe is. Az akadémia szellemének megfelelően történelmi és mitológiai kompozíciókat festett. Kerülte a patetikus hatásvadászó ábrázolásokat, inkább az intimebb jeleneteket választotta. Korán felkeltette érdeklődését a táj, a természet, a napfény. 1869-től megszaporodtak a szabad természetben ábrázolt jelenetei. A Lovasok és a Puszta gólyamadárral című remekei is ebben az időszakban készültek. Természetélménye olyan erős volt, hogy a tájat szinte emlékezetből festette. A Gyermekek a domboldalon és az Anya gyermekeivel című képei is ezért olyan frissek és összefogottak. 1870-ben hazautazott és a család jernyei birtokán születtek tájba komponált lírai jelenetei, - Szerelmespár - és kiváló portréi - A művész édesapja karosszékben. 1872-ben tért vissza Münchenbe. Több kisebb természettanulmányt készített, melyek közül a Vihar a starnbergi tavon a legkiemelkedőbb. Még abban az évben fogott hozzá fő műve a Majális megfestéséhez, melynek témája a kortárs francia festők kedvelt motívuma volt. Szinyei azonban tőlük függetlenül, műveik ismerete nélkül alkotta rokon szellemű művét. A festményben kifejezésre jutó könnyed derű és életöröm, művészetének alapkarakterét tükrözi. 1874-ben festette a Lilaruhás nő című képét, mellyel elégedetlen volt, az ember és a táj kapcsolatának megbomlott összhangja miatt. Még három portrét festett feleségéről, de elégedetlensége miatt egyet sem fejezett be. Ezt követően csak kisebb mitológiai témájú képeket alkotott. Hosszú kihagyás után 1882-ben Bécsben megújult munkakedvvel festette meg a Léghajó és Pacsirta című képét, s az utóbbi elmarasztaló bírálatokat kapott. A magyar realista tájábrázolás egyik csúcsa a Hóolvadás megkezdését követően 1884-től - csaknem 10 évre felhagyott a festéssel. Visszavonultsága évei alatt készült néhány műve messze elmaradt a korábbiak színvonalától. A Műcsarnok 1896-os kiállításán a Majális nagy sikert aratott, főként a fiatal festőgeneráció körében. Öregkorában nevezték ki a Képzőművészeti Főiskola igazgatójává, és 1897-ben országgyűlési képviselővé választották. Felfedezése túl későn, az 1896-os Műcsarnoki kiállításon történt, így a vele rokon törekvésű nagybányai festők nem kapcsolódhattak hozzá közvetlenül. (Műv.L.1968.4k.459 o., MNL.16k.800 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinyei Merse Pál: Pacsirta
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1039x1357 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn