D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul2_22.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060814/jul2_22_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egressy Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Egressy Gábor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók-események (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1962
S o r o z a t : 1962. Évfordulók-események (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházi rendező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Egressy Gábor (1808-1866)
V I A F I d : 51815377
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1962
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1963
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1962. ÉVFORDULÓK-ESEMÉNYEK (I.)
Mélyny. 11 1/2 : 12 F. fog. (1934)
12 : 11 3/4 F. fog. (többi érték).
T.: Vertel József (1934), Bokros Ferenc
Névérték: 1,- Ft
PM 320 000 fog. 8 622
1932 1867 1 Ft Egressy Gábor (1808-1866) 20,- 10,- 800,-
Á 1962. szept. 18.-1963. dec. 31.
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egressy Gábor magyar színész. Eredeti családi neve Galambos volt. A szülői háztól három alkalommal szökött meg, hogy színésznek állhasson és Rozsnyón lépett először 1826-ban színpadra. Két évig kisebb vándortársulatoknál működött, majd 1828-tól a kassai, kolozsvári és a budai Várszínházhoz szerződött. Bécsi, müncheni, párizsi tanulmányutak után a Pesti Magyar Színház - a későbbi Nemzeti Színház - tagja, 1845-től rendezője is lett. 1844-ben barátságot kötött Petőfi Sándorral. 1848. március 15-én ő szavalta el a Talpra magyar-t a Nemzeti Színház közönségének. A szabadságharc kitörésekor nemzetőrnek állt, majd 2 hónapig Szeged kormánybiztosa is volt. A világosi fegyverletétel után Törökországba menekült, s távollétében kötél általi halálra ítélték. 1850-ben tért vissza, 1851 októberben amnesztiát kapott. 1851-54 között operákat rendezett. 1854 májustól ismét fellépett a Nemzeti Színházban. Ő emelte ki a feledésből Katona József: Bánk bán című drámáját és az ő kezdeményezésére alakult meg 1865-ben a Színitanoda, melynek első színészmesterség tanára is volt. A francia romantikus színművek hőseinek hiteles ábrázolója, a magyar színészvilág egyik igen jelentős alakja volt. 1866. július 30-án Obernyik: Brankovics György című drámájának címszerepében a színpadon agyvérzés érte és még aznap este meghalt. Több önálló szépirodalmi és esztétikai műve is megjelent. Az első magyar színházi folyóirat a Magyar Színházi Lap alapítója volt. (Révai Nl.6k.178 o.,Színházi Kisl.1969.117 o., MNL.7k.48 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egressy Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 728x850 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn