D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul2_03.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060700/060796/jul2_03_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sallai Imre (1897-1932) és Fürst Sándor (1903-1932)
B e s o r o l á s i   c í m : Sallai Imre (1897-1932) és Fürst Sándor (1903-1932)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vértanúk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bortnyik
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1893-1976
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1945
S o r o z a t : 1945. Vértanúk
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunista párt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vértanú
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sallai Imre (1897-1932)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fürst Sándor (1903-1932)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1945-1946
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1945. VÉRTANÚK
Antifasiszta vértanúk emlékére.
Mélyny. X-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Bortnyik Sándor (2 P), Tamási Zoltán (3 P). Diósy Antal (4 P). Konecsni György (6, 20 P). Roheim Károly (10 P). Köpeczi Bócz István (15 P). Szűcs Pál (40 P)
F 1945. okt. 6.-1946. jún. 30.
P 100 000 fog.
875 836 2(+ 2) P Sallai Imre (1901-1932) és Fürst Sándor (1903-1932) 175,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sallai Imre magyar politikus. 1917-től a Galilei Kör, majd az úgynevezett forradalmi szocialisták csoportjának tagja volt. Háborúellenes röplapok terjesztéséért 1918 májusban 6 hónapra bebörtönözték. Az 1918. november 24-én megalakult Kommunisták Magyarországi Pártjának (KMP) alapító tagja volt. 1919 februárjában a párt több vezetőjével együtt letartóztatták. A Tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosság politikai osztályának helyettes vezetője volt. 1919-től 1924-ig Bécsben, 1924-től 1931-ig a Szovjetunióban élt. 1931-ben a KMP külföldi bizottsága, illetve a titkárság tagja lett és illegális pártmunkára Magyarországra küldték. 1932. július 15-én a titkárság többi tagjával együtt letartóztatták. A kormány az 1931. szeptember 13-i 22 halálos áldozatot követelő biatorbágyi híd felrobbantásáért a kommunistákat tette felelőssé. A merénylet elkövetése után, szeptember 19-én statáriumot rendeltek el. A statárium hatálya alatt a rögtönítélő bíróság Fürst Sándorral együtt halálra ítélte, s még aznap kivégezték. (MNL.3k.802 o., 15k.,748 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fürst Sándor magyar politikus. Eredetileg magántisztviselő volt. 1926-ban lépett be az illegális Kommunisták Magyarországi Pártjába. 1931-től a külföldi bizottság, illetve a hazai titkárság tagja volt. Az 1931. szeptember 13-i, Matuska Szilveszter által elkövetett biatorbágyi merénylet után a kormány - elsősorban a kommunista mozgalom letörése érdekében - statáriumot vezetett be. Ennek hatálya alatt 1932. július 15-én a titkárság többi tagjával együtt őt is letartóztatták. Sallai Imrével együtt július 29-én halálra ítélték és még aznap kivégezték. (MNL.8k.391 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Diósy Antal: Rózsa Ferenc és Schönherz Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 888x627 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn