D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A santanderi dinamit-robbantás
B e s o r o l á s i   c í m : Santanderi dinamit-robbantás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A rakpart a robbanás után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 48. sz. (1893. november 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : robbanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : baleset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nitroglicerin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanóanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzeset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Santander (város, Spanyolország)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A santanderi dinamit-robbantás. - A rakpart a robbanás után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Párját ritkító szerencsétlenség történt november 3-án Spanyolország egyik jelentékenyebb kikötő-városában, Santanderben. Egy dinamittal terhelt hajó robbant fel s elpusztította nemcsak a hajót magát és a közvetlen szomszédságában levő más hajókat és épületeket, de jóformán az egész kikötő-várost olyannyira, hogy igen sok háznak csak egy kis romja maradt meg.
Santander vagy más néven St.-Andrews Asturia tartományban fekszik, a biskayi-öböl partján, 50-60 kilométer távolságban nyugatra Bilbaótól, mely várossal élénk összeköttetése van, különösen azért, mert oda szállítják innen a somorostrói vasbányák termékeit, hogy azután Angliába vigyék.
A szerencsétlenség nov. 3-án, pénteken délután történt. Egy Bilbaóból jövő "Cabo Machichaco" nevű gőzös, mely a kikötőben horgonyzott, meggyúladt s az abban levő nagymennyiségű robbanó szer is felrobbant. Hiteles adatok szerint a hajón 200 métermázsa dinamit volt, melyről a hatóságoknak nem adtak tudomást ezenkívül számos más robbanó szer, körülbelül 600 hordóval. Ez a rendkívül nagy mennyiségű gyúanyag, mihelyt felrobbant, egy pillanat alatt tönkre tette a hajót és környékét. A tengerparti kikötő (El Muelle) épületei a szó szoros értelmében tönkre mentek. De nemcsak ennyiből állt a pusztulás. A nagy rázkódás következtében a tenger hullámai kiöntötték a városra a felrobbant hajó égő darabjai egyszerre több épületet borítottak lángba.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Johannesburgi nagy dinamitrobbantás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A legújabb dinamitrobbanas Párisban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1143x714 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna