D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : József Ágost főherczeg és Auguszta bajor királyi főherczegnő esküvője Münchenben
B e s o r o l á s i   c í m : József Ágost főherczeg és Auguszta bajor királyi főherczegnő esküvője Münchenben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Auguszta bajor herczegnő szülőháza és lakóhelye Münchenben, a Leopoldstrassén
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Túry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1932
V I A F I d : 311448492
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 48. sz. (1893. november 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Auguste Maria Luise, Erzherzogin von Österreich (1875-1964)
V I A F I d : 59147118287626342216
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : München
G e o N a m e s I d : 2867714
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József Ágost főherczeg és Auguszta bajor királyi főherczegnő esküvője Münchenben. - Auguszta bajor herczegnő szülőháza és lakóhelye Münchenben, a Leopoldstrassén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Emlékezetes nászünnepet ült a Habsburg- és a bajor uralkodóház Münchenben, e hó 15-ikén. József főherczeg elsőszülött fia, József Ágost tartotta esküvőjét királyunk unokájával, Auguszta bajor herczegnővel. A nászünnepet, melyen a két uralkodóház tagjai nagy számmal vettek részt, különös fényűvé emelte királyunk jelenléte. A lakodalmi szertartások különben a lehető legzártabb családi körben mentek véghez. A mellőzhetetlen hivatalos személyeken kívül idegen alig volt jelen.
Az említett nap reggelén a főherczegi vőlegény először leendő ipánál jelent meg, hogy nevenapja alkalmából üdvözölje aztán az egész család a palota kápolnájába vonult misére, melynek végeztével a 3. tüzérezred zenekarának tisztelgő zeneelőadását hallgatták meg. Erre József Ágost a királyi palotába ment, honnan, miután a polgári esketést végzendő Crailsheim báró miniszternek egy értékes lakodalmi ajándékot küldött, 9 órakor megint visszatért Lipót kir. herczeg palotájába s átadott jegyesének menyasszonyi ajándékul egy falevélalakú gyémánt fejéket, meg egy hét sor gyöngyből fűzött nyakdíszt. 10 óra után díszkocsik vitték a királyi palotába a jegyespárt, az örömszüléket és Ferencz Salvator főherczeget, a lobogókkal díszített Ludwigstrassén végig, melyet sűrű népcsoportok leptek el. A királyi palotában már készen várták őket az uralkodó herczeg, királyunk Ő Felsége és a többi vendégsereg.
A násznép aztán a trónterembe gyülekezett, hol azonnal megkezdődött az egybeadás szertartása. Először törvény értelmében a polgári házassági eljárás történt, melyet Crailsheim báró bajor állami miniszter végezett, szép beszédet, majd pedig a szokásos három kérdést intézvén a jegyes párhoz. Ennek végesztével a házasságot szentesítő hivatalos okiratot állították ki, melyet tanúkként Lajos és Arnulf herczegek írtak alá. Ez meglévén, a násznép az udvari templomba vonult az úgynevezett fekete termen és fekete lépcsőn át. Elől a vőlegény ment szülei kíséretében, aztán pedig a menyasszony, királyunk és az uralkodó herczeg által vezetve, kiket a többi jelenlevők párjával menve követtek. A násznép és a diplomácziai testület elhelyezkedése után belépett a müncheni érsek, mire a szolgálattevő szertartásmester, Maisen báró, előbb a vőlegényt, aztán a menyasszonyt a főoltár előtti imazsámolyokhoz vezette, s nyomban megkezdődött az egyházi esketés, melyet hatásos beszéd után a szokott módon végzett az érsek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József Ágost főherczeg és arája, Auguszta bajor királyi főherczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller utódai: József Ágost főherczeg és neje, Auguszta főherczegné gyermekeikkel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Túry Gyula: József Ágost főherczeg és Auguszta bajor királyi főherczegnő esküvője Münchenben : Az egyházi szertartás az udvari kápolnában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Túry Gyula: József Ágost főherczeg és Auguszta bajor királyi főherczegnő esküvője Münchenben : A fiatal pár bevonulása a diadalkapu alatt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 806x684 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna