D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Léka
B e s o r o l á s i   c í m : Léka
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gót terem a várromban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A lékai várrom a Pál kútjától tekintve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Léka nyugatról
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Pál kútja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Dörre Tivadarnak a "Vasárnapi Ujság" részére készített rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1858-1932
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 38. sz. (1893. szeptember 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Léka
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Léka - Dörre Tivadarnak a "Vasárnapi Ujság" részére készített rajza
Léka nyugatról. Pál kútja
Gót terem a várromban. A lékai várrom a Pál kútjától tekintve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az írott-kőtől éjszakra esik Léka vára, 1671 óta az Esterházy herczegi család tulajdona, hol már százados erdők állanak őrt a hegyek oldalán s virít a cyclamen, az alpesi virány hirdetője. A vár Sopron- és Vasmegye határán áll áll, s régebben Sopronmegyéhez tartozott, néhány évvel ez előtt azonban Vasmegyébe kebelezték be, melyhez Léka községe már eredettől fogva tartozott. Egy része ma is lakható állapotban van s érdekes múzeumot foglal magában a romokban heverő része azonban szintén oly gondozott, s udvarának falait oly festőileg futja be a borostyán, hogy inkább parkhoz hasonlít, mint várudvarhoz. Magának a várnak fekvése, egy keskeny, erdős hegy ormán, melyet három oldal felől körülfoly a Gyöngyös vize, ritka szép, s a sűrű erdő alatt elterülő üde zöld rét, melynek szélén a Pál kútjának kitűnő vize fakad egyike a legkiesebb pontoknak Kőszeg kedves vidékén.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Léka (németül Lockenhaus, horvátul Livka) mezőváros Ausztriában, Burgenland tartományban, a Felsőpulyai járásban.
Kőszegtől 13 km-re nyugatra a Kőszegi-hegység lábánál fekszik a B55 és a Rohonc felől érkező B56 főút találkozásánál, a Gyöngyös patak völgyében.
Léka várát valószínűleg a 13. század elején építették. A Kőszegiek, majd a Kanizsaiak is laktak benne, ezért fokozatosan bővítették és lakhatóbbá tették. A vár kútját Nádasdy Tamás ásatta, ő alakíttatta ki a földalatti börtönt és megújíttatta a lakóhelyiségeket, valamint a konyhát is. Nádasdy Ferenc 1669-ben elővárat építtetett hozzá, de ő maga már nem a várban lakott. A várban ekkor már csak a szolgálónépek és az uradalmi tisztviselők éltek. A fellegvár gyakorlatilag raktárépületként szolgált, ahol többek között lőport tároltak. A lovagterem készletraktárként működött. A várkápolnában a 13. századból származó freskótöredékek maradtak fenn. A kápolna alatt a Nádasdyak családi sírboltot alakítottak ki, de később mégis a plébániatemplom sírboltjába temetkeztek. A vár az 1906-os és 1956-os helyreállításoknak köszönhetően ma is teljes épségben áll, de berendezése 1945-ben nagyrészt megsemmisült. 1968-ban Paul Anton Keller osztrák író vásárolta meg, aki a fellegvárban gyógyintézetet, az elővárban pedig panziót alakított ki. 1980-óta a Prof. Paul Anton Keller-Alapítvány tulajdonában van. Az alapítvány vagyonából az épületeket fokozatosan renoválták, történeti múzeumot, koncerttermet alakítottak ki. Restaurálták a gótikus várkápolnát és a lovagtermet. Vendéglőt, vendégszobákat, szállodát létesítettek benne. A várban természetrajzi múzeum is működik, melyet Huszty Ödön ornitológus hercegi magántitkár alapított.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felső-vasmegyei képek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Léka vára a középkorban : Az orsz. képtárból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1641x1104 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna