D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Dévai Református Templom mai alakjában s mellette a papilak, melyen Salamon Ferencz emléktáblája van
B e s o r o l á s i   c í m : Dévai Református Templom mai alakjában s mellette a papilak, melyen Salamon Ferencz emléktáblája van
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 36. sz. (1893. szeptember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Déva
G e o N a m e s I d : 679452
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Dévai Református Templom mai alakjában s mellette a papilak, melyen Salamon Ferencz emléktáblája van
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez a régi, szép építmény, melyet most olvasóinknak képekben bemutatunk, kiváló szaktudósaink egybehangzó véleménye szerint, eredetileg róm. kath. templom volt, Szent Miklós nevéről neveztetett és minden kétséget kizárólag Hunyadi) János és neje, Szilágyi Erzsébet költségén építtetett, illetőleg nyert befejezést 1440-1444 körül.
Építése módja a legtisztább góth stylre mutat. A szép arányú csúcsíves ablakok hal-pikkelyszerű díszítéseikkel, a merész hajlású, gyönyörű, boltíves mennyezet a rajta levő családi czimerekkel kifaragva, a szentély oldalfalain látható freskó-képek, melyek a napkeleti bölcseknek Krisztushoz zarándokolását, Assisi Szent Ferenczet, Szent Barbarát, stb. ábrázolják, valamint a templom falaiban, elhelyezett történeti nevezetességű emlék-föliratok, mind igen figyelemre méltók.
A templom külseje, úgy szintén a szép góth stylű torony is, melynek szilárdságát 13 hatalmas támpillér még inkább biztosítja, rendkivül ügyes és képzett építőmesterre vall. A toronyban levő három harang közül az egyik még a Hunyady János idejéből való a másik 1536-ban öntetett, mig a harmadikat az Öreg Rákóczy György fejedelem ajándékozta az eklézsiának 1647-ben.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Déva (románul Deva, németül Diemrich, Schlossberg, Denburg, latinul Sargetia, erdélyi szász nyelven Dimmrich) megyei jogú város (municípium), Hunyad megye székhelye Romániában, Erdélyben. A 150 ezer lakost tömörítő Déva-Piski-Vajdahunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotóeleme.
A református templom közvetlen szomszédságában található a 19. században épült, református parókia (Parohia Reformată / Lelkészi Hivatal). Homlokzatán a fölirat kétnyelvű (román, magyar). Az impozáns és gondosan restaurált saroképületre 1892-ben Salamon Ferenc történész, budapesti egyetemi tanár emlékét megörökítő márványtáblát helyeztek el. Az emléktáblát 2011-ben restauráltatta a Dévai Református Egyházközség.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Déva-Ványa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Dévai Bíró Mátyás és Melius Juhász Péter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 788x1030 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna