D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501_596_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Igaz Sámuel
B e s o r o l á s i   c í m : Igaz Sámuel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 32. sz. (1893. augusztus 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Hírek, hírszolgáltatás
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Igaz Sámuel (1786-1826)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : újságíró
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírlap
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Igaz Sámuel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Igaz Sámuel (Erdőbénye, Zemplén megye, 1786. október 13. - 1826. január 7.) hírlapíró.
Gimnáziumi tanulmányait (kivévén a német nyelv kedvéért 13 éves korában Lőcsén töltöt egy évet) atyja felügyelete alatt Miskolcon végezte 1805-ben a debreceni kollégiumba ment a felsőbb tudományok hallgatására: egy évig köztanítóságot is viselt. 1810-ben borosjenői Tisza László fia Lajos (a későbbi bihari adminisztrátor, Tisza Kálmán atyja) mellé nevelőül hivatott meg. A nevelőséget Geszten kezdette, majd Debrecenben folytatta s Bécsben, illetőleg külföldön tett utazással fejezte be. Bécsben időzése alatt megismerkedett Márton Józseffel, az ottani egyetemi magyar nyelvtanárral, kinek rábeszélésére nevelői kötelezettségének letelte után Bécsben maradt és a magyar irodalomnak szentelte életét. Márton Józsefnek több művénél, különösen Lexikonai kidolgozásában segítő társa volt. 1821-ben Pánczél Dániel, a Magyar Kurírnak 1816 óta önálló szerkesztője, hogy a súlyosodó bélyegadó s az előfizetők számának csökkenése miatt mind válságosabb helyzetbe jutott lapjának lendületet adjon, felszólította Igazt, hogy vállalja el mellette a társszerkesztőséget azóta a lap kiadásában minden munkát, a szerkesztőtől függetlenül és egyedül végzett 1824 szeptember végeig. 1824 elején még Kedveskedő c. melléklapot is adott a főlap mellé azonban pártolás hiánya miatt az utóbbit még azon évben a 4. kötettel megszüntették, Igaz pedig a szerkesztéstől visszalépett. Sokkal nevezetesebb és kiválóbb emléke irodalmi munkásságának a Hebe c. szépirodalmi zsebkönyv alapítása és szerkesztése, melynek I. kötetét Zsebkönyv c. 1822-ben adta ki (csakhamar második kiadást ért) 1823-ban Hebe c. jelent meg és utána 1826-ig a többi három évfolyam is (cikkei ezekben 1822: Előszó, Első Ferencz hiv magyarjai közt 1820-ban, Blanka c. hosszabb ballada, Emlegetés c. költ., 1823. Mária, Magyarország királynéja, tört. rajz. 1826. Páratlan királyfi c. népmese). 1826. január 7-én egy váratlanul támadt orbáncbetegség véget vetett életének. Halála előtt kevéssel Zemplén megye táblabírósággal tisztelte meg.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Kurir fejképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x1024 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna