D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501_596_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Bauer Nándor
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Bauer Nándor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 31. sz. (1893. július 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bauer Ferdinánd (1825-1893)
V I A F I d : 80307505
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Bauer Nándor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az osztrák-magyar sereg Bauer táborszernagyban legképzettebb tisztjeinek egyikét vesztette el. Jeles tehetségeit a gondjára bízott seregben s majd mint hadügyminiszter érvényesíthette.
Bauer hivataloskodása alatt Galicziában egy harmadik hadtest lőn felállítva. Nyolczvanegy gyalog zászlóalj béke-létszámát századonként kilencz emberrel szaporította. Az ő kezdeményezése folytán alakult a három legfontosabb lovassági hadosztály. A honvédség számára (háború esetére) öt új üteg-osztályt, valamint a hadtesti tüzérségnél 14 üteget rendezett be a rendes létszámon fölül. A szervonat lóállományát tetemesen fölemelte és a vártüzérségnél oly újításokat hozott be, melyeket elődei eddigelé mindig elmulasztottak. A hadapród - iskolák szaporítása, valamint a katonai akadémiák létszáma fölemelése szintén az ő műve. Bauer a kisebb méretű ismétlő-fegyver, valamint a füst nélküli lőpor czélszerűségét felismerve, e két nagyfontosságú találmányt a hadsereg számára megszerezte. A 14 vasúti vonal bizottságának felállítása, a léghajózási tanfolyam szervezete, valamint a mérnökkarnak az utászkarral való egyesítése Bauer tevékenysége mellett tesznek tanúságot. A tisztek özvegyeinek és árváinak méltányosabb ellátása szintén az ő sürgetésére történt.
Báró Bauer Nándor 1825 márczius 7-én Lembergben született, hol atyja a város legelső vendégfogadóját bírta. Tizenegy éves korában a bécsi mérnökkari akadémiába jutott, honnan 1841-ben alhadnagyi ranggal lépett be a hadseregbe. Mint mérnökkari százados 1848-ban Lemberg ágyúztatásában vett részt. 1849-ben a Felső-Magyarországban Szirmay István gróf által felállított ruthén hegyi-vadász csapathoz lőn beosztva, mely azonban Görgeinek győzelmes előrenyomulása folytán a harcztérre nem juthatott. 1850-ben Bauer a Szebenben állomásozó 31-ik gyalogezredben mint százados szolgált. Huszonkilencz éves korában őrnagygyá léptettetett elő, és 1859-ben Solferinónál a 48. magyar sorezred élén tüntette ki magát. Az 1866-iki olasz hadjáratban mint ezredes dandárparancsnok szerepelt. Custozzánál Bauer dandárát az olaszok háromszor annyi erővel támadták meg. Megtizedelt csapatjai már nem bírták el az ellenségnek nagy erővel megújult rohamát, midőn Bauer ezredes a Santa-Lucia felé nyomuló 19-ik osztrák vadász zászlóalj osztályait előre vezetve, elvesztett állását ismét elfoglalta. A háború után Bauer részint Temesvárott, részint Bruckban, mint az ottani állandó tábor parancsnoka, működött. 1879-től 1881-ig mint szebeni hadparancsnok Erdély erődítését készítette elő. 1888 márczius elején hadügyminiszterré neveztetett ki, mely állását halála napjáig meg is tartotta.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: Báró Bauer hadügyminiszter és Nyiry vezérkari őrnagy a magyar delegáczióban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 706x1059 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna