D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A székelyföldi Iparrmúzeum
B e s o r o l á s i   c í m : Székelyföldi Iparrmúzeum
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 28. sz. (1893. július 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakmúzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Marosvásárhely
G e o N a m e s I d : 665004
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A székelyföldi Iparmúzeum
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Köztudatommá lett, hogy társadalmi bajokat csak társadalmi úton-módon lehet legsikeresebben gyógyítani. Ebből a meggyőződésből támadt egyebek közt a "Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület" a 1874-ben, mely eddig nem ismert, vagy ki nem aknázott források nyitásával részint azon buzgólkodik, hogy a székelységnek állandó munkát és keresetet biztosithasson, részint azon fáradozik, hogy a kivándorlást mennél inkább mérsékelje, vagy egészen meg is akaszsza.
A nagy gyakorlatiassággal szervezett egyesület jól átgondolt, czélos gyakorlatiságra törekszik működésében, alkotásaiban is. Alig kezdte meg életét, s a középponti választmány már 1885-ben tervbe vette egy "Székelyföldi iparmúzeum" létesítését, tudván, hogy egy jól szervezett múzeum olyan iskola, a hol legkönnyebben és leggyorsabban szerezhetni rögtön értékesíthető ismereteket.
A mindjárt kezdetben tetemes gyűjtemény tárgyait az 1885. évi országos kiállításon szerepelt derék kiállítók ajándékozták, nagyobb részben azonban készpénzen (mintegy 8000 írton) szerezte össze a központi választmány.
Az épület részben földszintes, részben egyemeletes. A földszint részei: 6 kiállítóterem fülke-rendszerben oly elrendezéssel, hogy a középen nyiló tágas előcsarnoknak mindkét oldalán 3-3 terem van. Az előcsarnok hátterében nyílik az emeletre vezető díszes kőlépcső, melyuek egyik oldalán ruhatárul, meg a múzeum hivatalos helyiségéül szolgáló szoba van elhelyezve. A lépcsőház mögött van a múzeumőrnek két szobából, előszobából és konyhából álló lakása. Emelet egyelőre csak az előcsarnok és a lépcsőház fölött van, s az egy szűkebb előcsarnokon kívül a dísztermet, a könyvtárszobát és a lomtárt foglalja magában. De különben a földszinti részek úgy vannak építve, hogy esetleg szintén emelet rakható rájuk.
Az épület szigorú olasz-renaissance stylben (görög részletekkel) van szerkesztve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Selyem hímzések a Székely Nemzeti Múzeumban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1488x1075 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna