D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az éjszaki madárhegyek tájáról
B e s o r o l á s i   c í m : Éjszaki madárhegyek tájáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hófajdok
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1919
V I A F I d : 14195280
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 26. sz. (1893. június 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ornitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fajd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tyúkalakú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az éjszaki madárhegyek tájáról
Hófajdok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sarkköri hó fajd (Lagopus albus Bon.subalpinus Nils.) a norvég "Ryper", a német "Moorhuhn", földünk legéjszakibb részeit lakja nagyságra nézve a nyirfajd és a fogoly között van nyáron szines, télen a hóhoz alkalmazkodva, a farka némely részeinek kivételével, hófehér tollú madár lábait az ujjak végéig szőrszerü tollazat borítja a körmei feltűnően hosszúk és erősek.
A kakas teste nyáron gesztenyebarna, aránylag kevés fekete és rozsdaszinű harántcsíkkal. A feje, a nyaka s a melle eleje szép gesztenyevörös. A szárnya nagy tollai, a hasa és a lába fehérek a farka két középső tolla gesztenyebarna, rozsdaszines és fekete haránt rovásokkal, a többi tolla fekete, fehér véggel.
A jércze teste nyáron rozsdasárga, nagy, foltos, feketés rajzzal a feje és a nyaka rozsdasárga, barnásán és feketén fröcscsentve, a melle felső része és a lágyéka tája halavány rozsdasárga, feketésen keresztbe hullámozva szárnyának főtollai - az én madaramon - fehérek a farka két középső tolla tarka, a többi fekete.
Mind a két ivar télen hófehér, csupán a fark külső tollai feketék, fehéren szegve és tövükön is fehérek a középsők hófehérek.
A csirke pelyhes korában rozsdasárga, feje tetején sötét foglalatban rozsdabarna az orrzugtól a füle felé és vissza a szeméig egy feketés rajz, azon túl a nyakán mindkét oldalon egy-egy feketés folt a hátán végig két sötét csík, mely a farka tövén összeér a begye, hasa, a czombjai és a lába halaványsárgás. A lábait szőrszerű tollazat borítja.
Ez a sarkkörre nézve jellemző madár a havas-alji hegységet és ott is leginkább a nyíreseket lakja szereti a legelők közelségét s ott van a kuszónyír táján is. Télire lehúzódik a völgyekbe s a havon tartózkodik, melybe be is ássa magát, hogy eledelhez juthasson s a veszedelmet kikerülje. Tápláléka a rügy, levélzet, bogyó, mag, de a bogár is, melyhez, mint a tyúkok, kaparva jut.
A sarkköri hófajd tulajdonképeni elterjedése az északi szélesség 70-ik fokáig terjed, hol különösen a nyíreseket lakja s nemcsak lakóhelyein, hanem egyáltalában a legnagyobb számban előforduló fajdfélékhez tartozik s épen ezért messze körre terjedő kereskedelmi czikk. Ujabb időben, mint ilyen, Budapesten is látható volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 25. )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aconcagua: Tetrao tetrix [Nyírfajd]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 835x1268 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna