D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293_396_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budavár ostromának főbb szereplői
B e s o r o l á s i   c í m : Budavár ostromának főbb szereplői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egykorú arczképek Aulich, Knézich, Leiningen, Nagy-Sándor tábornokok pedig Zala György szobormüvei után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Zala
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1937
V I A F I d : 67361882
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 21. sz. (1893. május 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849)
V I A F I d : 56629247
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Aulich Lajos (1793-1849)
V I A F I d : 161061223
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nagysándor József (1803-1849)
V I A F I d : 259482247
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Máriássy János (1822-1905)
V I A F I d : 53665324
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Knezić Károly (1808-1849)
V I A F I d : 35378299
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szende Béla (1823-1882)
V I A F I d : 308694915
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ludvigh János (1812-1870)
V I A F I d : 100764089
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kmety György (1813-1865)
V I A F I d : 121894489
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budavár ostromának főbb szereplői
Egykorú arczképek Aulich, Knézich, Leiningen, Nagy-Sándor tábornokok pedig Zala György szobormüvei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fentebbi rajzokon kivül közöljük az ostrom vezetésében részt vett nevezetesebb férfiak akkori arczképeit. E képek a következők: Ez Görgeinek legjobb képe, mely azon időből fenmaradt. Leiningen, Knézich, Nagy-Sándor és Aulich tábornokok arczképeit az aradi vértanuk szobrán lévő domborművű képek után közöljük. Kmety hiven talált arczképe a nemzeti múzeumban lévő eredeti festmény után készült. Máriássy ezredes , valamint Szende Béla, akkori százados, utóbb honvédelmi miniszter arczképei már az utóbbi években készült képek után valók. Közöljük továbbá Ludvigh János magyar kormánybiztosnak, ki Görgei főhadiszállásán a vár bevételének szemtanuja volt, arczképét, úgy szintén Irányi Dánielét, ki Budavár ostroma alatt Pesten, mint kormánybiztos működött egykorú 1849-ki rajz után. (Forrás: 1893. május 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1848/49-ki magyar szabadságharcz főbb szereplői : Párisban 1849-ben Goupil, Vibert és társa kiadásában megjelent metszet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Emlékezések husz év előttre: Nagy-Sándor József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Szabadságharczunk emlékeiből Gróf Leiningen-Westerburg Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szende Béla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Görgey, Perczel, Bem, Dembinszky, Kossuth, Aulich
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kudvigh János (1812-1870)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli, Gustave: Kmety György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1928x2716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna