D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_292_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a chicagói villágkiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a chicagói villágkiállításból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 15. sz. (1893. április 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pavilon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Chicago
G e o N a m e s I d : 4887398
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Illinois
G e o N a m e s I d : 4896861
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a chicagói villágkiállításból.
Kertészeti pavillon. Tejcsarnok. A nők palotája. Illinois állam kiállítási palotája. A kiállítás épületei madártávlatból nézve. A kormány pavillona. Halászati csarnok. Közlekedési épület. Művészeti palota. Bányászati csarnok. Gépcsarnok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Néhány hét múlva, május 1-én, megnyílik a Columbus világkiállítás Chicagóban, Amerika felfedezésének 400-ados évfordulója alkalmából.
A kiállítás főhelyisége a Jackson-park, Chicagónak a Michigan-tó partján elterülő 586 holdnyi új parkja, mely két évvel ezelőtt nagyobb részt még mocsaras vadon volt, jelenleg azonban több millió korona költséggel átalakitott új paradicsom. A kiállítás czéljára foglalták le ezenkívül a tó egy részét s a parktól másfél kilométer távolságra fekvő, a város belsejében levő Washington-parkot (378 hold), valamint a kettőt összekötő széles "Midvay Plaisance" nevű területet. Minden helyet feltöltöttek, átalakítottak, vasutakkal s új csatornákkal láttak el.
A tó felől érkezőnek első pillanatra az óriási kiterjedésű iparcsarnok tűnik fel elefántcsontszínű kőfalaival s 48 oszloppal, melyek az Egyesült-államok egyes államait jelképezik. Előtte a tó partján van a "Szabadság" óriási szobra Gaudenstól. Kissé távolabb van a földmivelési palota fokozatosan emelkedő terraszokra építve s mellette a tóból mesterségesen kiszakított medenczé végén a hatalmas igazgatósági épület 220 láb magas tojásalakú kupolájával s bizarr pompájú díszítésével, melynek falait Amerika fölfedezésére s legfontosabb találmányokra vonatkozó adatok lepik el, míg belsejében a közönség kényelmére rendőri, tűzoltói, orvosi, gyógyszerészi telepek, posta, bank fogadó s más hivatalos helyiségek vannak.
Legelőször a földmivelési, baromtenyésztési csarnokokat látjuk és a 40 hold nagyságú szarvasmarhatelepet. Majd a gépcsarnok mögött a különböző vasúttársaságok közös indóházához érni, melynek közelében van az igazgatósági palota, meg a nagy csatorna, honnan gyönyörű kilátás nyílik a kiállítás különböző részeibe. Nyugat felé haladva a bányászati pavillont s a közlekedési csarnokot látjuk, mely utóbbi a spanyol felfedezők emlékére piros és sárga szinű s igen szép ellentétet képez a szomszéd kertészeti csarnokkal, mely rózsaszínű falakkal és csillogó üvegkupolával van ellátva. Itt lehet bejutni a "Midvay Plaisance" boulevardra, hol az exotikus népek tarka-barka bazárjai s azután az egyes tartományok külön épületei vannak. A tópart déli részén van a képzőművészeti palota és a mexikói épület azték templomot utánzó alakjával.
A kiállítás főépülete kétségkívül a már említett nagy iparcsarnok a tó partján, melynek 30 1/2 a holdat elfoglaló területe közel két kilométer hosszú s tetejét óriási üveg fedél borítja, melyet éjjel pompásan kivilágítanak.
Kilépve a főépület délkeleti sarkán, a nagy medenczét környező oszlopsorozat mellett a földmivelési palotát találjuk, mely igen diszes, joniai oszlopokkal gazdagon megrakott emeletes épület, közepén óriási üvegkupolával. A legközelebbi hatalmas épület a gépcsarnok, mely kivül tele van oszlopokkal és tornyokkal, de belseje lehetőleg egyszerű, három nagy bolthajtás alatt levő csarnok, mely a kiállítás bezártával vasúti mozdony raktár lesz. Tovább menve innen, a már ismertetett igazgatósági palotán túl eljutunk a villamossági csarnokhoz, mely különösen oszloptornáczaival s hatalmas főbejáratával a kiállítás legszebb épületei közé tartozik.
Igen gazdag tartalmú a szomszéd épület is, a bányászati csarnok, mely kora renaisance stylben épült alacsony kupolás sarokpavillonokkal van szerkesztve. Nemcsak a bányatermékeket mutatja be, hanem a bányászatra vonatkozó összes dolgokat is, melyek között a szénbányák óriási mintái s az aranymosás módjainak bemutatása különösen érdekes.
Szomszédos ezzel a Jackson-park nyugati részén a közlekedési csarnok. A csarnok tárgyai a szárazföldi, vizi s légi közlekedő eszközök minden neme, sőt a közlekedésügy múltjának emlékei is.
Éjszakra van a kertészeti pavillon rózsaszínű falaival és sok kupolájával. Minden van itt, Japán törpe fáitól az óriási bambuszfákig, továbbá a különböző vidékek növényzetéig.
Néhány lépésnyire éjszak felé egy veres fedelű, renaissance-stylü nagy palotát látunk gyönyörű virágágyak között ez a nők palotája melyben külön női bizottság rendezése mellett az összes nm munkákra, vonatkozó tárgyak láthatók, itt-ott egyes külön csoportokban rendezve, mint pl. a női korházak, kisdedovók, minta-konyha, stb.
Közelében van Illinois állam palotája, klaszszikus stylu épület hatalmas kupolával s nagy bejárattal. Belsejében az állam különböző termékei vannak külön pedig egy minta iskola-épület.
Igen diszes a tiszta jón stylben épült képzőművészeti csarnok ragyogó kék kupolájával. Az épület belseje és külseje tele van hires művészi remekek utánzataival s a művészet-történelemre vonatkozó rajzokkal.
Távolabb van a halászati pavillon, melyet sajátságosan román-spanyol stylben építettek tarka színekben. A főépület közepén egy nagy vizi-medencze és tíz nagyobb aquarium van élő vizi állatokkal. Ilyen mesterséges tartóban még sohasem volt annyi sok élő viziállat látható egyszerre. Czápa és kardhal is van közöttük. Külön épületben vannak a halászati eszközök s a haltenyésztésre vonatkozó tárgyak.
Innen délfelé haladva az Egyesült-államok palotáját találjuk, melynek nagyszerű nyolcz-szögű kupolája van, de külsője különben meglehetős egyszerű. Annál érdekesebb a belseje, hol a Smithsoni intézet, a pénzverde, a szabadalmi hivatal s hadügyminisztérium külön tanulmányokra méltó történeti kiállításokat rendeztek be, melyben az állam nagyszerű intézeteinek, különösen hadihajóknak, életmentő állomásoknak szép mintáit látjuk s többek közt egy 400 méter nagyságú domborképet az Egyesült-államokról, melyet külön épített karzatokról lehet tanulmányozni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. április 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállítás madártávlati képe : Képek a párisi világkiállításról
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A világkiállítás helyisége Bécsben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4091x2685 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna