D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_07_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Margit porosz herczegnő és Frigyes Károly hesszeni herczeg esküvője Berlinben
B e s o r o l á s i   c í m : Margit porosz herczegnő és Frigyes Károly hesszeni herczeg esküvője Berlinben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 7. sz. (1893. február 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Frigyes Károly (Hessen-Kassel: herceg) (1868-1940)
V I A F I d : 55029124
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Margit (Poroszország: királyi hercegnő) (1872-1954)
V I A F I d : 296420629
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasságkötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. január 25.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Margit porosz herczegnő és Frigyes Károly hesszeni herczeg esküvője Berlinben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ünnepiességek kezdete a menyasszony anyjának, Frigyes császár özvegyének palotájában történt, midőn a polgári házassági szerződést kötötték meg, Wedel porosz miniszter előtt. Itt Henrik porosz herczeg s a hesszeni őrgróf voltak a tanuk. Az egyházi szertartás délután öt órakor a királyi palota kápolnájában történt. Ezután megindult a lakodalmi menet a lovagtermen, képtáron s a fehér-termen át a kápolnába, hol Dryander udvari káplán vezette őket az oltár elé. Legelöl ment az özvegy császárné, mint örömanya, mellette egyfelől fia: a német császár, másfelől a hesszeni választó-fejedelem, utánok haladt Viktória, a jelenlegi német császárné, a szász király és az orosz trónörökös kíséretében. Majd a hesszeni fejedelem nejét kisérte az edinburghi herczeg és a badeni nagyherczeg, végül a badeni nagyherczeg neje ment a hesszen-darmstadti nagyherczeggel és Connaught angol herczegnővel. A menyasszony udvari hölgyek kíséretében érkezett meg. Mikor a jegygyűrűt kicserélték, a palota közelében levő Lustgartenban elhelyezett testőrségi tüzérek 12 ágyúból három üdvlövést tettek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Frigyes Károly, hesseni herceg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Frigyes Károly hesseni herczeg és neje, Margit porosz herczegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1038x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna