D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kígyó-táncz
B e s o r o l á s i   c í m : Kígyó-táncz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nyugodt állás felöltő nélkül
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Pillangó-alakítás
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Nyugodt állás felöltőben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Kígyó-vonalak
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Kosár-alakítás
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Spanyol-tánczbeli mozdulat
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 7. sz. (1893. február 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Atlétika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szabadidős sportok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : táncművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táncos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoknya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táncművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : balett
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kígyó-táncz
Nyugodt állás felöltő nélkül. Pillangó-alakítás. Nyugodt állás felöltőben. Kígyó-vonalak. Kosár-alakítás. Spanyol-tánczbeli mozdulat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A múlt nyáron a városligeti színkörben vendégszerepelt angol színtársulatnak két hölgy-négyese is volt, mely hosszú szoknyában lejtette a legszilajabb tánczot. A hatás annyira meglepő volt, hogy többen szót emeltek a ballerinák fölöltöztetése mellett.
Legújabban meg a "kígyó-táncz"-czal hozták divatba. Ehhez a tánczhoz sajátszerű ruha kell. A tánczosnő fehér selyem trikót visel s ezen fölül van a legfinomabb brusszai vagy lyoni selyemből készült ruha, mely olyan finom és lenge, hogy szinte átlátszó. A szoknya igazán ezer-ránczu. A selyemszövet ránczai laposak, s a harmonika redőihez hasonlóan sorakoznak egymás mellé, de e ránczok egyetlen gyors mozdulattal szétröppenthetők s megint összesimíthatók, a nélkül, hogy összekuszálódnának. Mikor a tánczosnő kibontja, a ruha szinte végtelennek tetszik.
Igazán bámulatos, hogy ezzel a ruhával mit leint művelni. Az ezerrétű lengő szoknya a tánczosnő testtartása és kézzel való kormányzása szerint a legplasztikusabb alakokat ölti, a mint bemutatott képeinken látható. Majd kosár-alakot ölt, majd óriási pillangót ábrázol, de legkarakterisztikusabb alakja a kigyóvonal, - a ruha aljára is kigyók vannak hímezve. A gyors forgatás által a selyem folyton kígyózik a levegőben s a tánczosnőnek elég egy mozdulata hozzá, hogy rögtön más alakot öltsön.
Ezek a fonnák káprázatos gyorsaságban követik egymást s a sötét környezetben folyton erősbülő színes villamfény által megvilágítva, páratlan látványt nyújtanak. A közönség egyik meglepetésből a másikba esik s szinte hajlandó varázslatnak hinni az egészet.
Ez a táncz azonban rendkívül nehéz. Végtelen hajlékony, magas termet, ügyesség, nyugodtság és föltétlen biztosság kell hozzá s bizonyára hosszú időbe telik, a mig valaki betanulja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paur Géza: Kigyótáncz az "élet tüzének barlangjá"-ban : Jelenet a "She" czimű balletból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1895x1671 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna