D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi "Mazas" fogházból
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi "Mazas" fogházból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A séta-körönd
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ut a vizsgálati foglyok és elitéltek zárkái között
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 6. sz. (1893. február 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szabadságvesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés-végrehajtó intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi "Mazas" fogházból
A séta-körönd
Ut a vizsgálati foglyok és elitéltek zárkái között
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sokszor emlegették a közelebbi napokban Páris nevezetes fogházát, a Mázas börtönt, avval a már világhírre jutott pörrel kapcsolatban, melyet a Panama-csatorna részvénytársaság főemberei és a társaság pénzének elharácsolói ellen indítottak, s folytatnak kímélet nélkül. Itt e börtönben várják sorsuk eldőlését a hires, nemrég még közbecsülésben állott urak, kiket a visszaélésekkel vádolnak.
A "Mázas" börtön a Diderot-boulevardra nyílik, s mint czéljához illik, kőből és vasból készült roppant kiterjedésű épület.
A jövevényeket mindenek előtt a főkapu bal oldalán levő irodába vezetik, hol a szokásos megmotozás, méretes, fényképezés, fürdetés és öltöztetés után számmal látják el s aztán zárkáikba kisérik be. A zárkák nem egyformák. Vannak kényelmesebben berendezett szobák, olyan vádlottak számára, kiket állásuknál fogva erre méltóknak tartanak a közönséges zárka bútorzata egy matraczczal, fehér lepedővel és két gyapot-takaróval ellátott faágy, továbbá asztal, szalmaszék és mosdó-készlet.
A börtön udvarának közepén áll a séta-körönd, negyven, teljesen elkülönített zárkával. Itt a foglyok naponta egy-egy félórát sétálnak, de a nélkül, hogy egymást látnák, vagy egymással beszélhetnének.
Hetenként kétszer fogadhatják a foglyok családjuk tagjait, vagy ismerőseiket. E czélra egy sűrű vassodrony rácsozat által két felé osztott terem szolgál, melynek külön zárkáiban a fogoly ülve vagy állva beszélhet. Minthogy a rácsozat nagyon sűrű és a választó faltól meglehetős távolságban áll, suttogva beszélni nem lehet. A látogatás egy félóráig tarthat. Ellenben védőikkel a vádlottak egy külön e czélra berendezett zárkában tanuk nélkül bármeddig is beszélhetnek.
Az 1850-iki államcsíny első napján a "Mázas"-ban letartóztatott különféle államférfiak, tábornokok s egyéb politikai nevezetességek külön vizsgálati zárkákba jutottak de, midőn aztán a foglyok száma a kétezret is meghaladta, hárman, sőt négyen is szorultak egy szobába.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Panama-pör tárgyalása : Lesseps Károly a törvényszék előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy bűn története : A képviselők Mazasban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1709x2644 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna