D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Panama-pör tárgyalása
B e s o r o l á s i   c í m : Panama-pör tárgyalása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lesseps Károly a törvényszék előtt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 6. sz. (1893. február 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bírósági tárgyalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : per
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíróság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lesseps, Charles de (1849-1923)
V I A F I d : 27365772
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Panama-pör tárgyalása: Lesseps Károly a törvényszék előtt.
1893. február
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1888 decemberében anyagilag megingott az első Panama-társaság, amely a Panama-csatorna építését koordinálta és finanszírozta. A társaság pénzügyi nehézségei miatt a részvényesek összesen 1500 millió frankot vesztettek, és az ügy alaposabb vizsgálatát kellett kezdeményezni: visszaélések sorozatára derült fényt.
A szervezet 1876-ban, a Szuezi-csatorna sikeres megépítését követően, "La Société internationale du Canal interocéanique" - Óceánközi csatorna-társaság néven kezdte meg működését. A Szuezi-csatornát építő Ferdinand de Lessepsnek adták a Panama-csatorna kivitelezési megbízását. Lesseps alábecsülte az építési költségeket, mert nem vette figyelembe a Panama-szoros jellegzetességeit a tervek elkészítésénél. Az építés 1880. január 1-jén kezdődött, mederépítési munkálatok pedig 1882. január 22-én vették kezdetüket. A 800 millió frank, amelyet Lesseps előirányzott, legfeljebb a munkálatok felére lett volna elegendő. A munkálatok 40%-os készültségi állapotban voltak 1888-ra, amikor világossá vált, hogy a pénz nem lesz elég.
A társaság 1890-es csődje után az anyagi elszámolás során kiderült, hogy bár a társaság 1300 millió frankot adott ki, ebből az összegből a csatornaépítésre alig fordítottak 400 milliót.
A parlamentben Jules Delahaye 1892 októberében képviselőket vádolt meg és az ügyben vizsgálóbizottság felállítását indítványozta. A kezdeti közöny után a francia képviselőházban a nacionalisták (Boulanger volt hívei) azzal vádoltak 510 republikánus képviselőt (köztük hat exminisztert), hogy 2-3 millió frankot vettek fel a társaságtól. 1892. november 19-én a közvélemény nyomására vád alá helyezték a Panama-társaság vezetőit: Ferdinand de Lessepset és fiát Charles-t, Fontane Mariust, Cottu bárót, Reinach bárót és Eiffelt. Óriási megdöbbenést keltett, hogy Reinach bárót holtan találták. Mivel ő volt az egyik kulcsfigurája az ügynek, a másik fő vádlott, Herz pedig megszökött, a báró halálával kapcsolatban felmerült az idegenkezűség, s ez az ügy feltárását is hátráltatta.
1893 február 9-én a bíróság a két Lessepset, Fontane-t, Cottut és Eiffelt fogházbüntetésre ítélte, március 11-én a megvesztegetési perben pedig Charles de Lessepset további 1 év, a volt közmunkaügyi minisztert, Baihau-t, aki bevallotta, hogy 750000 frankot kapott, pedig 5 év börtönre ítélték.
Mivel a politikai botrány megrengette a köztársaság tekintélyét, végül Carnot elnök beszüntette a további nyomozásokat. Egy-két nevesebb politikusnak azonban egy időre vissza kellett vonulnia a közélettől (F'loquet, Rouivier, Freycinet).
(Forrás: http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/kozossegi_informaciok_tara/kalendarium/?article_hid=19277)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lesseps Ferdinánd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1326x1110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna