D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kényes kérdés
B e s o r o l á s i   c í m : Kényes kérdés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Margitay Tihamér festménye
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Margitay
U t ó n é v : Tihamér
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1922
V I A F I d : 96145546
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 1. sz. (1893. január 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Életmód általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Társas érintkezés, illemtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társasági élet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kényes kérdés. - Margitay Tihamér festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hölgy már túl van az első virágzáson, de a hölgyek nemcsak huszadik évökig szépek és érdekesek. A fiatal ember ellenben most lépett abba a korba, mikor a csiszolódás kezdődik s formát kap az ifjú nemzedék a nők körül. Kifogástalan fiatal ember a legújabb divat szerint öltözve, vasalt nadrágban, felgyűrt szárakkal, hogy fitogtathassa sávos harisnyába bujtatott lábát és lakkos czipőjét. Nyakkendője bokorra kötve, haja homlokára fésülve, mellén virágbokréta.
Szépen fölkészülve, a hódítás első útjára indult, s eljutott egy elegáns szalonba. Talán megelőzték már a virágbokréták, melyeket oly változatos alakban és árban szokás előre küldeni. A szalon úrnője festői pongyolában fogadja.
Ugy látszik ismeri a virágbokrétákat és azok küldőit. Nem egyszer lehetett része már bennök. Szeretetreméltón fogadja a látogatót, a ki feszesen ül ott a bársony karos-székben.
Nyájasan tekint rá, szépen előre hajlik s a zavarodott fiatal úrtól megkérdezi:
- Szeret engemet ?
A fiatal dandy lesüti szemét, keztyűs kezével szorongatja és simogatja kalapját. Ugyan mit is feleljen most.
Ez a szituáczió, melyet Margitay Tihamér megfestett egyik képén, sok kifejezéssel és jellemzéssel. A kép ki volt állítva a műcsarnok egyik kiállításán is, s a festő azt a czímet írta hozzá: "Szeret ön engemet?" A kezdő dandy zavarán sokat mosolyogtak a nézők.
Az ifjú úr válaszára nem vagyunk kíváncsiak. A kép eleget beszél. Mind a két alak annyira határozottan tűnik föl, hogy teljesen magyarázzák a helyzetet.
Margitay mindig szerencsével festi a nagyvárosi élet dandyjainak szereplését. Ezek az ő képeinek hősei, s ebben a vidám szalon-genre-ben sok sikert aratott már. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. január 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margitay Tihamér: A féltékeny - Az Országos Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margitay Tihamér: A jó parthie. - Margitay Tihamér festménye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1775x1265 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna