D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_676_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szepes-mindszenti kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Szepes-mindszenti kastély
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Csáky
U t ó n é v : Eleonóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : grófnő
1871-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 40. sz. (1891. október 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szepesmindszent
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bijacovce
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szepes-mindszenti kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kastély élete 1866-tól kezdődik. Akkor alapította meg falai közt boldog családi életét Csáky Albin gróf, s a félszázados elhagyottság fészke, egy müveit lélek oldalán, attól az időtől lassankint meleg tűzhelylyé változott.
A kastély valóban a legkényelmesebb házak egyike. Földszintjének középpontját, a fővárosi klubok táncztermeivel vetekedő óriási terem foglalja el, melynek falairól a szepesi várból került ősi képek emlékeztetnek régi időkre. A terem balján az ebédlő s a grófné ízléses lakrésze húzódik, a jobb szárnyat meg a gróf lakosztálya foglalja el. Annak a végén kápolna van, melyben ünnep- és vasárnapokon misét mond a család egy régi barátja az emelet meg vendégek számára nyújt bő helyiséget, felséges kilátással a parkra s a várra.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar: A Szepes-mindszenti kastély parkja, kilátással a szepesi várra és Szepes-váraljára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepes-Váralja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepes vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepesvár és Szepes váralja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1651x1017 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna