D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1848/49-ki magyar szabadságharcz főbb szereplői
B e s o r o l á s i   c í m : 1848/49-ki magyar szabadságharcz főbb szereplői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Párisban 1849-ben Goupil, Vibert és társa kiadásában megjelent metszet
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 35. sz. (1891. augusztus 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Perczel Mór (1811-1899)
V I A F I d : 77127374
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Görgey Artúr (1818-1916)
V I A F I d : 89170225
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bem József (1794-1850)
V I A F I d : 46750903
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dembinski, Henryk (1791-1864)
V I A F I d : 8129761
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Aulich Lajos (1793-1849)
V I A F I d : 161061223
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1848/49-ki magyar szabadságharcz főbb szereplői
Párisban 1849-ben Goupil, Vibert és társa kiadásában megjelent metszet.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy csoportos kép, melynek főalakja Kossuth, a szabadságharcz főbb szereplőit ábrázolja. A kormányzó alakjától balra látható Aulich tábornok, mögötte fölül Dembinsky, jobbra Bem, Görget s mögöttük Perczel Mór. E kép Parisban jelent meg Goupil, Vibert és társa kiadásában s a következő aláírást viseli: "Les derniers soutiens de la Hongrie". (Magyarország utolsó fönntartói.) (Forrás: 1891. augusztus 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Perczel Mór
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: Görgei Arthur tábornok 1849-ben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tyroler : Bem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Görgey, Perczel, Bem, Dembinszky, Kossuth, Aulich
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1342x862 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna