D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Toldi Miklós Arany János szobrán
B e s o r o l á s i   c í m : Toldi Miklós Arany János szobrán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Stróbl Alajos szoborműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Erdélyi M. fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Stróbl
U t ó n é v : Alajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1856-1926
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : M.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 33. sz. (1891. augusztus 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Toldi Miklós (132?-1390)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Toldi Miklós Arany János szobrán
Stróbl Alajos szoborműve
Erdélyi M. fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szoborcsoportozat főalakja: Arany János ülőszobra, már érczbe van öntve s a napokban elkészült a művész Toldi Miklós alakjának agyagmintájával is, melynek átvétele a szoborbizottság részéről épen a napokban történt meg.
A szobor, melynek sikerült mását itt bemutatjuk, ülő alakban, másfélszeres ember-nagyságban ábrázolja Toldit, még pedig abban a helyzetben, a mint a dunai szigeten a cseh Holubár legyőzése után férfias daczczal néz maga elé. Testén könnyű bőr-ing van, válláról medvebőr-kaczagány omlik le, melyet ökölbe szorított balkeze baltérdéhez szorít. Jobbjában egy Nagy Lajos-korabeli buzogányt tart. Balra fekszik hosszú egyenes kardja, melyet az Anjou-liliomok ékesítenek. Jobb felől van pajzsa, melynek domborműve a legyőzött cseh Mikula levágott fejét ábrázolja. Jobb lába be van hajlítva, a bal pedig kinyújtva. Mindkét lábán sarkantyús saru látható, melyet a lábszárra csavart szijjak tartanak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. augusztus 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51, Stróbl Alajos: Arany János szobra a Nemzeti Múzeum előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos: Arany János szobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos: Arany János szobrának mellékalakjai : Toldi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 772x1157 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna