D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_15_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kupeczky János festménye
B e s o r o l á s i   c í m : Kupeczky János festménye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Leánya arczképe
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A berlini kir. múzeum képtárában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kupeczky
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1667-1740
V I A F I d : 79202563
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 33. sz. (1891. augusztus 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kupeczky János (1667-1740)
V I A F I d : 79202563
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17-18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kupeczky János festménye: Leánya arczképe
Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből
A berlini kir. múzeum képtárában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A harmadik Kupeczky János műve, az egyetlen, mely leányát ábrázolja. Kupeczky, ki hazánkban, Bazinban született, fiatalon ment Olaszországba, hol 22 évig élt, s onnét mint VI. Károly császár kegyeltje került Bécsbe, tisztelve és becsülve az udvar tagjai által. Arczképei, különösen a német befolyás alatt készültek, kora legjelesebb mesterévé tették, s nagyon közeledett Rembrandthoz. Később Nürnbergbe ment, hol nagy fejedelmek és uralkodók versenyeztek müvei bírásáért. Péter czár Karlsbadba is meghívta és kitüntette. Cseh szülőktől származik, Magyarországon született és Németországban működött és halt meg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. augusztus 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kupeczky János vagy Kupetzky vagy Kupecký (Bazin, 1667 - Nürnberg, 1740) cseh származású magyar-szlovák barokk festő.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kupeczky J.: Frigyes Ágost szász választó, utóbb lengyel király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kupeczky János: Kupeczky János saját arcképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 878x1081 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna