D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kauffmann Angelika festménye
B e s o r o l á s i   c í m : Kauffmann Angelika festménye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hölgy vesztanői öltözetben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A drezdai kir. képtárban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kauffmann
U t ó n é v : Angelika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1741-1807
V I A F I d : 95148968
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 33. sz. (1891. augusztus 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kauffmann, Angelika (1741-1807)
V I A F I d : 95148968
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kauffmann Angelika festménye: Hölgy vesztanői öltözetben
Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből
A drezdai kir. képtárban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A másik Kauffmann Angelika müve: "Hölgy vesztanői öltözetben". Atyja tanítványa volt s már fiatalon beutazta Olaszországot 1765-ben Londonban telepedett le, s mint az udvar kedvencze működött. 1780-ban, mint ünnepelt nagy művésznő, megint Olaszországba ment, hol jeles irók, tudósok és művészek társaságában alkalma volt szellemét fejleszthetni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. augusztus 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Angelika Kauffmann (Chur, (Graubünden kanton), 1741. október 30. - Róma, 1807. november 5.) svájci-osztrák klasszicista festőnő.
1787-ben ismerkedett meg Goethével, Iphigenia c. munkájához számos illusztrációt készített.
Angelika Kauffmann egyik alapítótagja volt a londoni Király Művészeti Akadémiának, ahol több képét is kiállította.
Korának legünnepeltebb művészei közé tartozott. Műveinek legnagyobb része azon angol, német, olasz és orosz palotákban található meg, amelyekben festette őket. Történeti festményei közül nevezetesek: Arminius a teutoburgi csata után, Ónémet ifjú temetése, Az erények szolgálnak a vallásnak, Képek Yorick szentimentális utazásához és Abelard és Heloisehoz Az elhagyott Ariadne.
Rézkarcokat is készített.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kupeczky János: Kupeczky János festménye: Leánya arczképe. Grote G. kiadásában Berlinben megjelent művészettörténeti műből. A berlini kir. múzeum képtárában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 892x1178 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna