D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pécsi bazilika belseje
B e s o r o l á s i   c í m : Pécsi bazilika belseje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A főhajó és a főoltár
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 25. sz. (1891. junius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoromán
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templomi bútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templomi berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pécsi bazilika belseje. - A főhajó és a főoltár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mohó látnivágy elragad bennünket, gyorsan befutjuk tekintetünkkel ezt a rengeteg csarnokot, melynek hoszsza 69.60 méter, szélessége a mellékhajókkal együtt 22.28. (Az alacsonyabb mellékhajók együtt véve oly szélesek, minta főhajó, mely maga 11.98 méter.) A közép- vagy főhajót, mely hossznégyszögben nyugatról keletre vonul, hol a már említett apsisban nyer befejezést, egymással páronként szemben álló tömör négyszögű és két oldalán félhenger-oszloppal kiegészített falrészletekre, az úgynevezett pillérekre nehezedő merész ívezetek fölött magasba nyúló két oldalfal képezi, melyek a lapos mennyezetet tartják. A föhajóval párhuzamosan vonul két oldalt a két szűkebb és alacsonyabb mellékhajó, melyek keleten az imént ismertetett apsidiolokban nyernek befejezést. A főhajó mennyezete vasból, míg a mellékhajóknak szintén lapos mennyezete fából van. De mind három rendkívüli gazdag czifrázatu. Fönn a magasban, a főhajó mennyezete alatt, a két oldalfalon 13-13 hosszúkás román ablak világítja be a főhajót. Ettől a római korból eredő épület-beosztástól nyerte a templom a bazilika nevet.
A közép (fő) hajó közepén, (a negyedik pillérpár között), hol a szentély 21 fokú márvány-lépcsőzete kezdődik, egy hatalmas diadalív (keresztivezet) emelkedik, mely az egész középhajót két részre osztja, u. m. az innenső a néphajó és a túlsó a szentély vagy felső templom. Ezen "arcus triumphalison" kívül van még két kereszt-ívezet, az egyik a nyugati lejárattól számítva az első pillérpárnál, mely a karzatot zárja el és a másik keleten, az apsisnál, mely a közép (fő) hajó záródásának homlokzatát alkotja.
A talaj fehér és fekete faragott márvány koczkákkal van burkolva és eredetileg a hajóban padokat nem terveztek, most azonban finom faragású tölgyfa-padsorokkal találkozunk.
A főoltár, mely maga templomhoz hasonlít és emlékeztet a frigy-sátorra, a templom közepén áll, mindjárt a szentélybe vezető márvány-lépcsőzet fokán. Az oltár asztala, mely a négy sötétzöld márványoszlopokon nyugvó sátorfödél alatt van elhelyezve, egy darab vörösmárványból készült négyszögű sima lap, és négy márványoszlop lábon nyugszik. A márvány-lap közepe ki van vájva és a mélyedésbe szent ereklyét fognak elhelyezni. A főoltártól jobbról és balról egy-egy díszes szószék, úgynevezett ambó áll, megfelelve a régi román bazilika stílusának.
A főoltár alatt közvetlen, a lópcsözet aljában van egy kisebb, tiszta márványból faragott egyszerű oltár, melyet népoltár-nak szoktak nevezni, azért, mert hajdan itt áldoztatták a népet és a kevésbbé ünnepélyes misék itt mondattak.
A felső templom (szentély) pillérei között igen díszes márványoszlopos ívezet fut végig s ez jobb és balfelől elválasztja a tulajdonképeni szentélyteret, hol a szertartások tartatnak, a mellékhajóktól, melyek itt is a nép számára vannak fenntartva. A szentélytér fölötti mennyezetről függ le az aranyozott bronz függő lámpa, melyet a tizenkét apostol gyönyörű szobra ékesít.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelemy K.: A pécsi székesegyház külseje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelemy K.: A pécsi székesegyház külseje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1019x1255 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna