D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A királyi ítélőtábla elnökei
B e s o r o l á s i   c í m : Királyi ítélőtábla elnökei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 19. sz. (1891. május 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ítélőtábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zádor Gyula (1835-1892)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Puky Gyula, id. (1840-1919)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erdély Sándor (1839-1922)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vajkay Károly (1825-1893)
V I A F I d : 121488945
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lehoczky Kálmán (1838-1907)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Paiss Andor (1836-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Oberschall Adolf (1839-1908)
V I A F I d : 252221363
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sélley Sándor (1829-1906)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Elekes Pál (1835-1896)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Blaskovich István (1843-1909)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A királyi ítélőtábla elnökei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : VAJKAY KÁROLY, a királyi itélő-táblai elnökök Nesztora, a budapesti volt egységes királyi Ítélőtáblának eddigi elnöke, továbbra is megmaradt elnöknek a budapesti, most már deczentralizált táblánál.
PUKY GYULA, a debreczeni királyi tábla elnöke, Kükemezőn, Sárosmegyében született, 1840-ben.
ERDÉLYI SÁNDOR, a győri kir. tábla elnöke, Biharmegyében Kisjenőn, 1839-ben született.
OBERSCHALL ADOLF, a kassai ítélőtábla elnöke, Kózsahegyen, Liptómegyében született. 1839-ben.
BERCZELI BERCZELLY JENŐ, a kolozsvári kir. tábla elnöke, Nógrádmegyében, Berczelen 1842-ben született.
ELEKES PÁL, a marosvásárhelyi kir. tábla elnöke, Küküllőmegye Sárd községben, 1835-ben született.
ZÁDOR GYULA, a nagyváradi kir. tábla elnöke, a nagyhírű szeptemvir Zádor Györgynek fia.
BLASKOVITS ISTVÁN, a pécsi kir. tábla elnöke, 1843-ban, Debreczenben született.
LEHOCZKY KÁLMÁN, a pozsonyi királyi tábla elnöke, született Sátoralja-Ujhelyen 1838-ban a jogi tanfolyamot a pesti egyetemen végezte el kitűnő sikerrel, a birói és közigazgatási államvizsgát az eperjesi volt császári királyi főtörvényszék előtt tette le.
SÉLLEY SÁNDOR, a szegedi kir. tábla elnöke, Abarán, Zemplénmegyében született, 1829-ben.
PAISS ANDOR, a temesvári kir. tábla elnöke, 1836-ban, Somogy megye Marczali városában született. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. május 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jakab Sándor: Puky Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A királyi ítélő tábla elnökei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2625x2723 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna