D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti Törvénykezési palota
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti Törvénykezési palota
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A fogház keresztfolyosója
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 12. sz. (1891. márczius 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés-végrehajtás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazságszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés-végrehajtó intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyosó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lipótváros
G e o N a m e s I d : 11054702
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti Törvénykezési palota
A fogház keresztfolyosója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fogház a Markó-utcza felé esik, lépcsőkkel összekötve a főépülettel, hogy a foglyokat rövid uton lehessen a tárgyalási termekbe kisérni. A fogházat különben vasajtók zárják el. Itt az emelet-magasságok tetemesen különböznek a főépülettől, a fogház ötemeletes, de még mindig nem éri el a három-emeletes főépület magasságát, a mi abból a szempontból van így, hogy több világosság és levegő juthasson a fogházba.
A czellák nagy része 3 személyre való, van egy pár 6 személyre is, de van 65 úgynevezett egyes is. Az elhelyezhető vizsgálati foglyok száma 140 czellában 320. Az ablakok vasrácsát már az építkezés közben falazták be, hogy kifeszíthetők ne legyenek. Az ajtók vasból vannak, Wertheim-féle zárakkal, ételbeadó nyilassal és megfigyelő rostélyos fedőlappal. A padozatot aszfalt borítja. A fogházépület körüli udvarok sétálóhelyül használhatók.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: A budapesti Törvénykezési palota : Az Alkotmány-utczai homlokzat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: A budapesti Törvénykezési palota : Az esküdtszéki terem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: A budapesti Törvénykezési palota : Az Alkotmány-utczai homlokzat középső része
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: A budapesti Törvénykezési palota : A fogház folyosói
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1106x717 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna