D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szabadságharcz-szobor pályaművei
B e s o r o l á s i   c í m : Szabadságharcz-szobor pályaművei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A középső csoportozat Zala pályaművén
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Zala
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1937
V I A F I d : 67361882
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 11. sz. (1891. márczius 15.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelmi korszak (1848 után)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zala György (1858-1937)
V I A F I d : 67361882
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyenlőség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sajtószabadság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szabadságharcz-szobor pályaművei: A középső csoportozat Zala pályaművén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ZALA GYÖRGY, az aradi vértanúszobor megalkotója, Schickedanz Albert műépítészszel együtt készítette pályamüvét. A művész abból a nézetből indult ki, hogy az emlékműben kifejezésre kell jutnia első sorban annak, hogy Magyarország mai önállósága, sorsa fölött a nemzeti akaratnak teljes érvényre jutása azokon az alapokon nyugszik, melyekért a szabadságharcz magasztos küzdelme folyt. S ama szoros kapcsolat miatt, mely e fényes korszakot alkotmányunk helyreállításával összefűzi, a művész a szobormű felállítására az új országház előtti tért tartotta legalkalmasabbnak s tekintettel a szabadságharcz megörökítni való fontos eseményeire, szélesebb alapon rendezte el müvét. Szobor helyett egy egész szoborcsoportozatot adott. A pályamű az új országház tengelyébe eső s csupán annak egyik homlokzata felé nyitott, egyes átjárókkal ellátott hosszúkás teret tüntet fel. A bejárattal, illetőleg az országházzal szemben, lépcsőzetes alépítményen, hatalmas talapzat emelkedik, melyen a, felvilágosodás szárnyas géniusza áll világító szövétnekkel kezében, jelképezve a szabadság szellemének hatalmát, mely fölrázta s dicső küzdelemre vezérelte a nemzetet. A géniusz hatalmas oroszlánra támaszkodik, a fizikai erő jelképére, mely az önkény ármányos kígyóját tapossa el. A talapzat oldalait a polgári szabadság legfőbb tényezői külön csoportokban környezik. Az első csoport az egyenlőséget, a második a sajtószabadságot, a harmadik a vallásszabadságot, a negyedik a közös terhek megosztását tünteti fel. A talapzat alján Klio trónol, kezében a könyvvel, melyre ez van írva: "1848. 1849. 1867. Alkotmányért. Hazáért." E csoport mindkét oldalán, a körfal alacsony pillérein, párosan elhelyezett kis géniuszok tartanak egy-egy lapot, az egyiken a Hymnus, a másikon a Szózat kezdő soraival.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zala György: A budavári Honvéd-szobor : Bal oldalról nézve. Zala György szoborművének mintája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zala György: A budavári Honvéd-szobor Jobb oldalról nézve. Zala György szoborművének mintája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 902x1644 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna