D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gazdag és szegény
B e s o r o l á s i   c í m : Gazdag és szegény
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jelenet egy kelet-indiai bazárról
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 10. sz. (1891. márczius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gazdag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szegény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi réteg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piaci létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kelet-India
G e o N a m e s I d : 7848010
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gazdag és szegény. - Jelenet egy kelet-indiai bazárról.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nemzetgazdák erősen vitatják s könyveket is írtak arról, hogy a fényűzés mennyit használ a szegényeknek s az ipar fejlesztésére mily rendkívüli hatást gyakorol, mindamellett kétségtelen, hogy az emberi nyomor nemcsak rikítóbb fényben tűnik fel a pazarlással ellentétben, de tényleg ott terjed el leginkább, a hol a dúsgazdagok vannak. Félmüveit népek igénytelenül fölszerelt kunyhóiban, s művelt országoknak a nagy városoktól messze eső falvaiban jóformán egyforma mindenki: szegény, de nem nyomorult nélkülöző, de nem éhező. Ellenkezőleg ott, hol fejedelmi fény ragyog, csaknem elengedhetlenül megjelenik rögtön a sötét társadalmi árny s a világ jelenlegi urainak fővárosában, a sokszoros milliomos Londonban, egész utczasorok vannak, hol száz- és százezernyi tömeg tengődik nyomorultabban, mint a legszegényebb falusi földmivelő.
A fény és árny ezen jellemző találkozásának érdekes példáját mutatja képünk is, mely tulajdonkép csak egy természethű részlet Kelet-India egy bazárjából, de igazsága mellett is megkapóan szónokló hang az emberi társadalom nyomorult voltáról. Itt e keleti országban, melynek kincseire már a Nagy Sándorok sóvárogva tekintettek, pazar fénynyel és a lehető legnagyobb kényelemben él az a műveletlen ember, kit sorsa Nábob fiának teremtett, de mellette ezer és ezer földhöz ragadt koldus van, kik között (a statisztika is így beszéli) évről-évre sokan pusztulnak el éhhalállal. habár Kelet-India arról is híres, hogy ott 20-30 krajczár napi keresetből képes egy egész család megélni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vázlatok Kelet-Indiából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 996x1358 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna