D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Karaván-utra induló arab
B e s o r o l á s i   c í m : Karaván-utra induló arab
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 4. sz. (1891. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arabok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oázis
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Karaván-utra induló arab.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A képünkön bemutatott arab, kiről a fényképet Egyiptom egyik hírneves oázisában, Siuvah-ban, vagy régi ismertebb nevén az Ammon-oázisban készítették, teljesen útra kész állapotban van, s mint láthatjuk, az a készület jóformán csak egy botból áll. Annak a kereskedőnek, ki talán sok ezer forintot érő vagyon felett rendelkezik, s kinek útja egy évnél is tovább terjed, nincs szüksége Baedekerre, távcsőre, vasúti kalauzra, s tömérdek más, minálunk nélkülözhetetlennek vélt, uti felszerelésre, sőt még czipőre sem, s meglehetősen rongyos kaftánjával merészkedik elindulni. A legszükségesebb tárgy a víztömlő, melyre a hosszú uton sokkal jobban vigyáznak, mint bármely értékes czikkre. Uti fegyvere ugyan minden arabnak van, de magánál rendesen csak az tartja, kit a karaván védő csapatjaihoz osztottak be.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A karaván perzsa gyökű szó, eredetileg tevén vagy lovon utazó emberek csoportját nevezték így. Kar "küldetés"-t jelent, van "ember"-t, vagy "gyámolító"-t. A karaván olyan kereskedők, zarándokok vagy utazók (pl. felfedezők) csoportja, akik a nagyobb utazási biztonság kedvéért együtt utaznak a sivatagban vagy más veszélyes tájon. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karaván a sivatagban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 978x1633 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna