D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A karlóczai görög keleti gymnázium új épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Karlóczai görög keleti gymnázium új épülete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pártos és Lechner budapesti építészek tervrajza után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 4. sz. (1891. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Középfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gimnázium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Karlóca
G e o N a m e s I d : 3190101
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A karlóczai görög keleti gymnázium új épülete. - Pártos és Lechner budapesti építészek tervrajza után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ily nemes törekvésnek köszönheti létesítését a karlóczai gör. kel. szerb főgymnázium is, a melyet Sztratimirovics István érsek buzdítására egy karlóczai Anasztaszievics Dömötör nevű gazdag szűrszabó mintegy száz évvel ezelőtt, 1791. évi augusztus hó 3-án, - előbb 20,000 forintnyi adománynyal alapított, később pedig annak alaptőkéjét még 22,000 forinttal gyarapította, s nagy adományaiért e gazdag szerb iparost II. Lipót király magyar nemességgel tüntette ki.
A karlóczai gymnázium ezen új palotájának alapköve 1890 évi május hó 12-dikén ünnepélyesen beszenteltetett Brankovics György, az akkor újonan választott szerb patriárkha által, báró Nikolics Fedor, kongresszusi királyi biztos, Angyelics István, a gymnázium jótevőjének és számos más szerb kitűnőség jelenlétében.
A karlóczai gymnázium palotája igen tágas épület, mely magában foglalja a gymnáziumnak s a theologiai lyceumnak helyiségeit, a lyceumi rektor és gymnáziumi igazgató lakásával együtt. A gymnáziumi rész magában 10 nagy tanteremből (mindegyik 5 m. magas, 40-60 tanuló számára), egy torna-teremből, egy aulából (200 m2), rajzteremből és egy mintatárból, egy természettani, egy természetrajzi múzeumból, a hozájuk szükséges mellékszobákkal, egy tanári gyülésteremböl, egy könyvtárból és egy olvasószobából áll.
A theologiai lyceum számára van az épületben 4 tágas tanterem, egy könyvtár, olvasóteremmel és két hivatal úgyszintén lakószoba a rektor részére.
A gymnáziumi igazgató lakása áll: egy irodából és négy lakosztályból, mellette van a gymnáziumi gondnokságnak egy terme s a pedellus lakása. Az épület földszintjét s első emeletét egy 2.50 méter széles zárt folyosó övezi, melybe az utczáról s az udvarból két tágas és világos lépcsőházból juthatni. A theologusok számára külön bejárat van a főtérről.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Singer József, Singer József: A szerb gymnázium alapkő-letétele Karlóczán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Singer József, Háry Gyula: A szerb gymnázium alapkő-letétele Karlóczán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1659x1004 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna