D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Al-Dunáról
B e s o r o l á s i   c í m : Al-Dunáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az első akna felrobbantása Baross miniszter által a Greben hegyorom alatt 1890 szept. 14-én
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A kiránduló társaság hajója az al-dunai szorulatoknál
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Klösz fényképei után rajzolta Cserna Károly
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 3. sz. (1891. január 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Vízépítés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : akna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbantás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegycsúcs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajókirándulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1890
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Al-Dunáról
Az első akna felrobbantása Baross miniszter által a Greben hegyorom alatt 1890 szept. 14-én
A kiránduló társaság hajója az al-dunai szorulatoknál
Klösz fényképei után rajzolta Cserna Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gruics miniszterelnök tábornoki egyenruhában, Jovanovics közmunka miniszterrel várta és üdvözölte a magvar minisztereket. A kölcsönös bemutatás után az egész társaság a hajóhídra vonult, hol a munkálatok megnyíltának yoltaképeni ünnepélyessége vette kezdetét. Itt mindenekelőtt a munkálatok ólén álló Wallandi műszaki tanácsos üdvözölte Baross kereskedelmi minisztert hosszabb beszédben, melynek végén arra kérte, hogy robbantsa fel a munkálatok megkezdésének jeléül az első aknát. Baross miniszter válasza után, melyben köszönetet mondott a törvényhozásnak, hogy lehetővé tette a nagy munkálatnak foganatba vételét, Szapáry gróf miniszterelnök üdvözölte a megjelent vendégeket és felkérte Baross minisztert, hogy a nagyfontosságú munkálatot kezdje meg. A hajóhídon volt elhelyezve a villamos szekrény, mely az egész társaság figyelmét már eleve magára vonta.
Elénk éljenzés közt lépett Baross miniszter a szekrényhez s ujját annak ezüst gombjára helyezte. E pillanatban a villamáram lefutott a grebeni sziklaorom alatt elhelyezett telepbe. A nyomás alatt nagy porfelleg szállt fel és hatalmas robbanás volt hallható, s a dörej zúgása közepett néhány száz köbméter sziklatömeg zuhant a Dunába.
Ezzel a grebeni hegyorom első része, a mint azt egy másik képünk föltünteti, le volt döntve, s a szabályozási munkálat tényleg megindult. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baross miniszter kiséretével a Vaskapunál : Futtaky Gyula pillanatnyi fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1685x759 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna