D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schliemann Henrik
B e s o r o l á s i   c í m : Schliemann Henrik
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 2. sz. (1891. január 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Schliemann, Heinrich (1822-1890)
V I A F I d : 17229333
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : régész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészeti feltárás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Trója
G e o N a m e s I d : 298885
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Mükéné
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schliemann Henrik.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1822-ben, január 6-án született Mecklenburg Schwerin herczegség Neu-Boukow nevű kis városában. 14 éves korában már kereskedő inas lett Fürstenburgban s ott szolgált öt éven át, kora reggel 5 órától éjjel 11 óráig szakadatlanul. Midőn 1841-ben fölszabadult, az új világba akart kivándorolni, hogy szerencsét próbáljon. A hajó, mely Dél-Amerikába vitte volna, Hollandia partjain törést szenvedett s a vagyontalan ifjú kénytelen volt egy amsterdami kereskedőnél szolgai állást foglalni el.
1844-ben már egy Schröder nevű nagy indigó-kereskedőnek a külföldi levelezője volt s ez időben bámulatos tehetséget mutatott idegen nyelvek megtanulására. Angolul, francziául, olaszul, hollandul, spanyolul és portugál nyelven már ekkor tudott, s midőn főnöke elhatározta, hogy Szent -Pétervárra küldi ügynök gyanánt, néhány hó alatt, önmaga, minden mester nélkül, tanult meg oroszul. Anyagi jólléte is fokozatosan emelkedett. 1850-ben önálló kereskedő lett s igen jutalmazó összeköttetést biztosítván Kaliforniával, hol az aranyláz épen akkor tört ki, nagy nyereségekre tett szert. 1858-ban, midőn már többszörös milliomos volt, lemondott pétervári üzlete vezetéséről, s 1863-ban végkép vissza is vonult a kereskedéstől, hogy kedvencz archeológiai tanulmányainak élhessen.
1868-ban ismét visszatért Görögországba s gondosan megnézett minden történelmi nevezetességű helyet görög születésű nejével, ki hozzá hasonló rajongó tisztelője volt Homérnak s az általa rajzolt őskornak. 1870-ben az egykori kereskedő végleg Athénében telepedett le a 1873-ban megkezdte azokat a csodás kutatásokat, melyek nevel örökre emlékezetessé tették.
Kis-Ázssia partvidékén, egy Hisszarlik nevű rongyos török falu mellett, néhány halomról makacsul allitotta a hagyomány, hogy Trója egykor ott állott. 1873-ban megkezdte az ásatásokat. Hét város romjait fedezte fel azon helyen, mely romok rétegekben feküdtek egymás felett. A hatodikról, melyen az elégés nyomai még akkor is kétségtelenek voltak. 1874-ben megjelent vaskos kötetébea tudományosan igyekezett bebizonyítani, hogy az e rétegbeli romok valóban a Homér költeményeiben megénekelt Trója romjai.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schliemann ásatásaiból Hissarlikban (a régi Trója helyén): a déli kapu maradványai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schliemann ásatásaiból: Trójában talált fegyverek, ékszerek és edények
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 714x866 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna