D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_13_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Buenos-Ayres
B e s o r o l á s i   c í m : Buenos-Ayres
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 32. sz. augusztus 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogi foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Juárez Celman, Miguel Ángel (1844-1909)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Celman, az argentinai köztársaság elnöke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Don Miquel Juarez Celman, kinek ez úttal arczképét is bemutatjuk, 1849-ben született, Cordoba tartományban, melynek évekig kor-mányzója volt. E minőségében kitűnő adminisztrativ képességeinek adá tanujeleit, melyek a köztársaság figyelmét reá irányozták, ugy, hogy 1886-ban, augusztus havában, a respublika elnökévé választották. Ugyanaz év október 12-én foglalta el magas állását, melyet hat évig kellett volna megtartania, mert a választás az alkotmány értelmében ennyire szól. Még most is fiatal ember, rokonszenves arczvonásokkal, nyílt homlokkal B mélytüzű, lelkes szemekkel. Többet nem is igen jegyzett föl legutóbbi szerepléséig róla a krónika. Celman elnök mint egy Buenos-Ayresben járt honfitársunk, Z. K. L., irja nekünk nagyrészben kapzsisága és pénzszeretete által zúdította maga ellen a közvéleményt, (vagyonát, melyet évről-évre jelentékenyen gyarapított, az utolsó időkben 13 millió piaszterre becsülték), s újabban közigazgatási teendőit is elhanyagolta, jelesen a bevándorlók ügyét, s ennek következménye lett, hogy Európából az argentiniai köztársaságba kivándorlók száma újabban annyira megcsappant, holott régebben csak az olasz bevándorlók száma is több ezerre rúgott évenként." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 32. sz. augusztus 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Miguel Ángel Juárez Celman
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 516x663 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet