D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabadságharczunk emlékeiből
B e s o r o l á s i   c í m : Szabadságharczunk emlékeiből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Leiningen-Westerburg Károly
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Heinz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 26. sz. junius 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadvezér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vértanú
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Leiningen Károly vadászruhában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ezredet, melynek felsőbb parancs következtében Magyarországba kellett jönnie, Leiningen Károly nagybátyja, Keresztély Ferencz (szül. 1812, f 1856) Lembergböl Temesvárra vezette, hol az még az ostrom alatt is ott maradt. Mindezek daczára Leiningen Károly föltétlen híve maradt az általa oly őszintén és melegen felkarolt ügynek s nagybátyja abbeli kívánságát, hogy ezredjéhez ismét bevonuljon, határozottan visszautasította. Családja hagyományos bátorságát és hidegvérttségét Leiningen Károlyban minden alkalommal nagy mérvben fel lehetett ismerni. Katonái a rajongásig szerették, a mit a czibakházi támadás alkalmával fényesen be is bizonyítottak.Ugyanis a harmadik honvéd zászlóaljat Leiningen Czibakházánál személyesen vezette rohamra. A csata zajában Leiningen nem vette észre, hogy csapatja tőle nagyon is elmaradt és midőn csapatjához vissza akart térni, az osztrákok elfogták." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 26. sz. junius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Leiningen Károly : Barabás Miklós 1844. évi festménye után / festő Barabás Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 448x992 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet