D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept3_09.jpg
C Í M 
F ő c í m : Varga Imre és A. Tot műalkotásai
B e s o r o l á s i   c í m : Varga Imre és A. Tot műalkotásai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A vatikáni magyar kápolna műalkotásai
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Tot
U t ó n é v : Amerigo
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1909-1984
V I A F I d : 43268375
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1923-
V I A F I d : 96159456
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1982
S o r o z a t : 1982. A vatikáni magyar kápolna műalkotásai
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületdíszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1983
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1982. A VATIKÁNI MAGYAR KÁPOLNA MŰALKOTÁSAI
Varga Imre (1923-) és A. Tot (1909-1984) műalkotásai. A sorozat bélyegeit összefüggően nyomták. Egy ív öt sorozatot tartalmaz.
Ofszetny. 12 : 11 1/2 F. fog.
T.: Vertel József (keret)
Névérték: 12,- Ft
Á 1982. nov. 30.-1983. dec. 31.
P 427 300 fog. 17 800
3550 3587 2 Ft Varga I.: Szt. István 30,- 30,-
3551 3588 2 Ft A. Tot: II. Szilveszter pápa megküldi a koronát Szt. Istvánnak 30,- 30,-
3552 3589 2 Ft A. Tot: Kapisztrán János (1386-1456) 30,- 30,-
3553 3590 2 Ft A. Tot: VI. Pál pápa és Lékai László bíboros 30,- 30,-
3554 3591 2 Ft A. Tot: II. János Pál pápa felszenteli a kápolnát 30,- 30,-
3555 3592 2 Ft Varga I.: Madonna 30,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Amerigo Tot magyar szobrász. Eredeti neve Tóth Imre. A budapesti Iparművészeti Főiskolán, majd 1929-től 1931-ig a dessaui Bauhausban többek között Moholy-Nagy Lászlónál (lásd VII:20.) és Paulo Klee-nél (lásd XII.18.), Párizsban Aristide Maillolnál tanult. 1933-ban Németországban forradalmi magatartása miatt letartóztatták és a koncentrációs táborból Olaszországba menekült. 1937-től vett részt az olasz művészeti életben. Akkori munkáira döntően a reneszánsz művészet hatott. Az 1940-es évektől absztrakt szobrokat készített. A II. világháború után a Római Magyar Akadémia művészeti tanácsadója volt 1949-ig. 1949-ben megnyerte a római Termini pályaudvar homlokzati reliefjére kiírt pályázatot, s ezzel a munkájával vált ismertté. Művészete sokrétű, természetelvű és non-figuratív művei egyaránt monumentális ihletésűek. Különösen dekoratív jellegű, de robusztus faktúrájú reliefjei ismertek. Művészetét változatos anyaghasználat jellemzi, dolgozott kővel, bronzzal, betonnal, fémmel és kerámiával. Jelentősebb magyarországi művei közé tartozik A Föld füle, Madonna, A mag apotheozisa, Mikrokozmosz a makrokozmoszban. (Műv.L. 1968.4k.569 o., A XX. Század Kr.1994., MNL.17k.605 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tot, Amerigo, Zombory Éva: Csurgói Madonna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3868x1001 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn