D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept3_05.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent Gellért püspök halála
B e s o r o l á s i   c í m : Szent Gellért püspök halála
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Művészetek (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1923-
V I A F I d : 96159456
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Elekes
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Turchányi
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
S o r o z a t : 2003. Művészetek (III.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szent
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gellért, Szent (980-1046)
V I A F I d : 100159465
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003-2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003. MŰVÉSZETEK (III.)
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 12 1/2 : 13 1/4 (32 Ft), 13 1/4 : 12 1/2 (60 Ft) F. fog.
T.: Elekes Attila, Turchányi Géza (fotó)
Névérték: 32,- Ft
Á 2003. júl. 18.-2005. dec. 31.
P 150 000 fog.
4706 4804 32 Ft Varga Imre (1923- ): Szent Gellért püspök halála 100,- 70,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szent Gellért olasz származású főpap, teológiai író. Valószínű gyermekként lépett a velencei Szent György bencés apátságba, majd Galliában tanult. Meghiúsult szentföldi zarándoklata miatt került Magyarországra feltehetően 1023 körül. A Bakonyban eltöltött remeteévek után I.Szent István király (lásd VIII.15.) 1030-ban marosvári - csanádi - püspökké nevezte ki. Egyházmegyéje szervezését, a térítést, a papi utánpótlást nagy buzgalommal végezte. Amikor 1046-ban Fehérvárról a pesti révhez igyekezett a Lengyelországból hazahívott András herceg, a majdani magyar király (ur. 1046-1060) fogadására, a Vata pogány magyar főúr (XI. sz.első fele) vezette lázadó pogány magyarok elfogták és a Kelenhegy - ma a róla elnevezett Gellért-hegy - Duna felőli sziklás oldalán megölték. Holttestét a Duna-partra dobták a mai Erzsébet híd és a Rudas fürdő közötti területre. Testét 1053-ban Csanádra vitték az általa alapított Szűz Mária-egyházba, ahol I. Szent László (lásd VII.29.) kezdeményezésére 1083. július 26-án szentté avatták. 1514-ben a templommal együtt sírja is elpusztult. A legenda szerint kitűnő egyházi szónok volt, az év minden napjára írt szentbeszédet. Ezekből egy rövid töredék 1982-ben került elő. Korunkra csak egyetlen műve maradt Elmélkedés a három ifjú énekéről, melyről nem tudni pontosan mikor készült. (MNL.8k.537 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre, Bory Jenő: Szent Gellért - Bory Jenő által készített Püspök-kút egyik szobra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 598x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn