D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_47_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pott J. Laslett angol festő festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Pott
U t ó n é v : Laslett John
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1898
V I A F I d : 95823775
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 39. sz. (1889. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mária Terézia Anna (Ausztria: főhercegnő) (1845-1927)
V I A F I d : 303923116
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1741. szeptember 21.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Tescheni Mária Terézia Anna (Marie Therese Anna von Österreich-Teschen), (Bécs, 1845. július 15. - Tübingen, 1927. október 8.), osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, Habsburg-Tescheni Albert főherceg legidősebb leánya, württembergi hercegné. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Melyik magyar ember ne ismerné azt a hires jelenetet, midőn a fiatal Mária Terézia királynő, ellenségei által szorongattatva, 1741-ben szept. 21-én a pozsonyi országgyűlésen megjelent, karján kis fiával, a későbbi József császárral s midőn a lelkes magyarok kardjukat kirántva egyhangúlag kiáltották azt a történelmi nevezetességüvé vált szót: "Moriamur pro rege nostro Maria Teresia" (haljunk meg királyunkért Mária Teréziáért). Ezt a ritka történeti érdekkel biró jelenetet vette tárgyul Pott J. Laslett angol festő, kinek itt bemutatott nagy történeti képe a londoni művészi akadémia ez évi kiállításán volt először közszemlére kitéve. A művész, ki Angliában jó hírnévnek örvend, ezen a kepén is bemutatta ügyességét, sőt történelmi tájékozottságát is, mivel, mint láthatjuk, még a magyar nemesek öltözeteit is nagyobbára híven tükrözteti vissza. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uralkodó-ház tagjai : Mária Terézia főherczegnő, Fülöp württembergi herczeg neje, Albrecht főherczeg leánya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az orleansi herczegné és gyermekei a törvényhozás termében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1121x1717 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna