D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos kisdednevelési kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Országos kisdednevelési kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ethnikai csoport. - Gyermek-alakok különböző vidékekről
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 33. sz. (1889. augusztus 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Bölcsőde, óvoda
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : árvaház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvagondozás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : etnológia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néprajz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyerek
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sokácok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : svábok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oláhok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szászok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bolgárok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos kisdednevelési kiállításból.
Ethnikai csoport. - Gyermek-alakok különböző vidékekről.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Xantus János gyűjteménye hat gyermekalakot tüntet fel és pedig: 1. magyart a Rábaközből, Szany községéből 2. sokáczot Beremend baranyai községből 3. sváb gyermeket Tolna-megyéből 4. oláh gyermeket Máramarosmegye éjszaki részéből 5. szász gyermeket Michelsberg községből, Nagyszeben-megyéből 6. bolgár gyermeket Vingáról, Temesmegyéből, Mindenik kis gyűjtemény legalább 4 darabból áll, van ugyanis bölcső felszerelve ágyneművel, egy pólyababa felöltöztetve, továbbá egy-egy 5 éves leányka s fiu teljes öltözetben. Van továbbá gyermekjáték, készülék járni tanulásra, étkező gyermekszék s más nevezetesség. Minden egyes tárgy természethű, azaz nem mondva csináltatott, hanem maguktól a jómódú parasztoktól szereztetett be, ugy, hogy a gyermekek életét itt egész hiven látjuk magunk előtt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. augusztus 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Az Országos kisdedóvó - egyesület új épülete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nép- és tájrajzok : Sokácz ifju
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nép- és tájrajzok : Sokácz menyecske
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy angol festő rajzai Magyarországból : Sokacz leányok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1091x1333 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna