D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegyi vasutak
B e s o r o l á s i   c í m : Hegyi vasutak
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A m. kir. természettudományi társulat könyvkiadó-vállalatában most megjelent "Világforgalom" cz. műből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Forduló alagutak Wasen előtt a Gotthard vaspályán
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 30. sz. (1889. július 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedési létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentgotthárd
G e o N a m e s I d : 3044669
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szent Gotthárd-hegycsoport
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Svájc
G e o N a m e s I d : 2658434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hegyi vasutak. - A m. kir. természettudományi társulat könyvkiadó-vállalatában most megjelent "Világforgalom" cz. műből.
Forduló alagutak Wasen előtt a Gotthard vaspályán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Gotthard-pálya. Svájcz és Olaszország 1869 október 15-én szerződésre lépett ezen pálya építése ügyében 1871 október 18-án Németország is hozzájok csatlakozott. A szerződés értelmében a hálózatnak magában kellett foglalnia: a luzern-immensee-goldaui, a zug-goldaui, a goldau-brunnen-flüelen-göschenen-airolo-biasca-bellinzonai, a bellinzona-lugano-chiassoi, a bellinzona-lo-carnoi és a bellinzona-pinoi vonalakat. A pálya legnagyobb emelkedése 25 százaléknál nagyobb ne legyen a nagy tunnel Göschenen és Airolo között egyenes vonalban és két vágányra építtessék. A 85 millió fond perduböl Svájcz 20, Olaszország 45 és Németország 20 milliót fizet.
A Gotthard-vaspályatársaság 1871 decz. 6-án alakult meg 1872 október 1-én vette kezdetét a nagy tunnel építése és 1882 május 23-án ért véget a pályát ugyanazon évi június 1 -én adták át a forgalomnak. A gerincz áttörése 1880 februárius 29-ikén reggeli 9 órakor történt. A fúrás munkája röviden a következő volt: a tunnel bejárásánál levő gépek a fúrógépeket hajtották és a munkásoknak levegőt szállítottak. A Reuss és Tessin folyók vizétől térfogatának 20 ad részére szorított levegőt csövek útján juttatták a fúrógépek hengereibe, mely onnan kitágulván, a dugattyút és a végén levő vésőt sebesen ide-oda mozgatta. A 4-5 fúrógép fúrta 40-50 lyukat azután dinamittal töltötték meg és a robbanás után hátra maradt füstöt ugyancsak sűrített levegővel hajtották ki a törmelék-kőzetet eltávolították és a munkát újra kezdték.
Nagy lendületet adott a Gotthard-pálya a Németország és a földközi-tenger kikötőivel, különösen pedig a Genuával való kereskedelemnek, a mi a franczia kivitel rovására történt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Szent-Gotthard-hegyi vasut : Robbanás a vaspálya vonalán az Uri-tó mellett
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Szent-Gotthard-hegyi vasut : A nagy alagut északi száda Göschenen mellett. Az alagut beboltozására szolgáló sziklatömbök faragása. A szán-utazás kezdete a Szent-Gotthard-hegyen juniusban. Látkép a régi dogana (vámház) felől délfelé az utszorosra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x679 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna