D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi kiállítás központi domja (Dome Centrale)
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi kiállítás központi domja (Dome Centrale)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 28. sz. (1889. július 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kupola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi kiállítás központi domja (Dome Centrale)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Eiffel torony mellett a kiállítás legtekintélyesebb része kétségkívül a nagy ipar-palota óriási dómja, mely a kertekkel és forrásokkal szemben van s a kiállítás minden részéből látható. Ez a kupola csaknem kétszáz láb magas és ezen fölül van a köztársaság szárnyas szobor alakja, mind a mellett az Eiffel-toronynyal öszszehasonlítva igen alacsony épületnek látszik. Nagyon megoszlanak a vélemények az épület izléses volta felett, különösen a nagy kapu erősen aranyozott külső díszítését sokan nem tartják helyesnek, annyi azonban tény, hogy este, midőn több millió lámpafény világítja meg ezt a hatalmas épületet, a kritika kénytelen elnémulni a nagyszerű látvány nyal szemben, mely Aladdin szellemek alkotta palotájára emlékeztet. Az épület, melyet Bouvard készített, a melléképületekkel együtt harmadfél millió forintba került. Ezekben a melléképületekben, melyek a nagy bolthajtású gépcsarnok mögött vannak, 8 tágas üvegfedelü terem van a különféle apróbb iparczikkek kiállítására.
Igen érdekes az a nagy kert is, mely az iparcsarnok és az Eiffel-torony között elterül. Ha meggondoljuk, hogy ez a hely az előtt piszkos katonai gyakorló tér volt, a csinos kert előállítása nemcsak ügyességről s türelemről tesz tanúságot, hanem valóban bámulatos is. Tágas zöld rétek s nagy fák tenyésznek itt oly alakban, mintha nemcsak egy pár hóval, hanem évekkel ezelőtt ültették volna őket. Mind a szökőkutak, mind a többi ékítés egészen hozzá illik a díszítéshez. A legnagyobb szökőkút, mely képünkön látható, Contan és Formigi munkája s szobrászati díszítése Paris városát a haladás hajóján ábrázolja, körülvéve a Hírnév s más különböző tárgyú jelképes alakokkal összesen 24 márvány alak van rajta, mind igen csinos munka. Az Eiffel-torony mellett is igen szép kut van. Mindezeket a kutakat esténként szines lángokkal világítják ki, mint pár évvel ezelőtt a budapesti országos kiállításon is tették s ez a kivilágítás nagy vonzerővel hat a párisi közönségre. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. július 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi kiállítás központi dómja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállításból - A Mars-mező az Eiffel-torony aljáról nézve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1705x1239 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna