D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Mikó Imre szobrának leleplezési ünnepélye Kolozsvártt
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Mikó Imre szobrának leleplezési ünnepélye Kolozsvártt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Veress Ferencz pillanatnyi fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Veress
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1832-1916
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 25. sz. (1889. június 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : államférfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mikó Imre (1805-1876)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kormányzó
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : történész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szoboravatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékműavatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889. június 10.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Mikó Imre szobrának leleplezési ünnepélye Kolozsvártt
Veress Ferencz pillanatnyi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobormű azon a dombon emelkedik, melynek régen rózsadomb volt a neve, s hol a nemes főúr délutánonkint virágok közt pihente ki napi fáradalmait. Innen néz le arra a városra, melyet az, a kit jelképez, oly nagyon szeretett. A hazában készült, haza földjéből tört ! kőből alkotott talapzaton álló művet a ma már szintén elköltözött művész, ifj. br. Vay Miklós mintázta, utolsó alkotásaként. Magát a talapzat tervezetét a müvészszel egyetértőleg gr. Khuen Antal készíté, s Gáli B. János mérnök vezetése alatt Zorzini kőfaragó faragta és csiszolta kis-bányai zöldes trachytból. A mellszobrot a budapesti Schlick-féle öntöde állította elő. Elő- és hátlapján a szoborműnek kettős, magyar és latin felírás magyarázza az emlék rendeltetését és jelentését. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. junius 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Mikó Imre : 1805-1876
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Mikó Imre, erdélyi kincstárnok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hídvégi gróf Mikó Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1498x1209 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna