D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_27_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tarkovich József
B e s o r o l á s i   c í m : Tarkovich József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Strelisky fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1807-1905
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 23. sz. (1889. június 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tarkovich József (1841-1924)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : államtitkár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tarkovich József
Strelisky fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tarkovich József, államtitkár, szül. Újbányán (Bars) 1841 szept. 27.Ugy atyja, mint nagyatyja városi tisztviselők voltak előbbi Újbánya szabadkirályi város birája és egy ízben országgyülési követe, utóbbi pedig Esztergom főbirája és országgyülési követe volt. A gimnáziumot 1850-1858. Selmecen az ottani kat. gimnáziumban, jogi tanulmányait pedig 1858-62. a pesti egyetemen végezte s 1864 elején megszerezvén a köz- és váltóügyvédi diplomát, ügyvédi praxisra lépett, melyet azonban 1865., midőn a kiegyezést előkészítő országgyülés egybehivatott és gyorsirókra volt szükség, abban hagyott s országgyülési gyorsiró lett. 1867 jul. Lónyay pénzügyminiszter kinevezvén őt miniszteri fogalmazóvá a pénzügyminisztériumba, állami szolgálatba lépett, hol nagyon rövid idő alatt a hivatalnoki pálya legmagasabb fokát érte el. Ugyanis már 1868. kineveztetett miniszteri titkárrá, 1870. pedig Bécsben a közös pénzügyminisztériumban osztálytanácsossá. Midőn 1871 végén Lónyay gróf magyar miniszterelnöknek kineveztetett, T. is visszatért Magyarországba s osztálytanácsosi minőségben a miniszterelnökséghez neveztetett ki. 1873 közepe óta állandóan jegyzője a minisztertanácsnak s 1875 óta, amikor miniszteri tanácsossá kineveztetett, egyúttal főnöke a miniszterelnöki hivatalnak. 1878.kapta a Lipót-rend lovagkeresztjét, 1886 végén az államtitkári címet és jelleget s 1889. a Szt.-István-rend kiskeresztjével tüntette ki. 1892.kineveztetett valóságos államtitkárrá, nem érezvén azonban hajlamot a politikai pálya iránt, országgyülési képviselői mandátumot nem vállalt. 1897. belsőtitkos tanácsosi rangra emeltetett és ez alkalomból ovációkban részesült. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/tarkovich.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky : Kónyi Manó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 701x890 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna