D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pápay István
B e s o r o l á s i   c í m : Pápay István
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 23. sz. (1889. június 9.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pápay István (1827-1897)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pápay István
Hirsch Nelli rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pápay István, őfelségének első kabinet-titkára s valóságos belső titkos tanácsosa, osztályfőnök, a Szent-István-rend középkeresztese, stb. több mint negyven év óta áll államszolgálatban s az idők minden változásai közt megmaradt magyarnak és hazafinak.
Családja Heves-vármegyéből eredt, de már három nemzedék előtt Pozsony-vármegyébe költözött át s Pápaynak nagyatyja már ott született. István 1827-ben született Pozsonyban, itt kezdette s végezte iskolai tanulmányait s az ügyvédi vizsgálatnak Pesten letétele után, már 20 éves korában, 1847-ben a pozsonyi kir. váltótörvényszéknél mint jegyző kezdette közpályáját. A forradalom lezajlása után, 1851-ben helytartósági titkárrá neveztetett ki Kassán, gr. Forgách Antal kerületi főispán oldala mellett. Morvaországba helyezték át, - hiszen akkor az "egységes birodalom" eszméje megengedte, sőt követelte az ily áthelyezéseket - helytartósági titkári minőségben.
1860-ban, mikor a hazában az alkotmányos újjászületés szellői kezdettek fújdogálni s a régi (1848 előtti) magyar intézmények, a megyék, helytartó-tanács és udvari kanczellária helyreállíttattak : Pápayt is visszahozták az országba s a Budán ismét egyesített m. kir. helytartótanácshoz előadó tanácsosul nevezték ki. Még fontosabb szerepre hivatott, mikor 1863-ban a bécsi udvari kanczelláriához helyeztetett át s udvari tanácsosi rangra emeltetett. Bár a közoktatási és a sajtó-ügyek osztályának volt vezetője, közben bizalmasabb közjogi dolgozatok készítésével is megbízatott.
Végre meglett a kiegyezés az udvari kan czellária létezése megszűnt, helyét az 1848-iki alkotmány intézményei, jelesen a felség személye körüli minisztérium váltotta föl. Pápay ekkor a legfelsőbb kabinetirodába helyeztetett át mint kabineti titkár. Midőn udvari tanácsosságát már 25 évig, teljes negyed századig viselte, egy rangban s állásban mindig, 1887-ben valóságos osztályfőnökké léptettetett elő a kabinetben, s midőn Ő felsége előtt ezért köszönetet mondani megjelent - e kegyes szavakkal szakította őt félbe a felség: "Nem, - én vagyok Önnek köszönettel adós." Még ugyanabban az évben valóságos b. titkos tanácsosi rangra emeltetett. Az ezt követő 1887-8-iki télen súlyos betegségbe esett.
Pápay 1882-ben nősült, nőül vévén Korn altengernagy özvegyét, Küzdy Terézt, egy ép oly nemes lelkű, mint magas miveltségü nőt, ki a hivatalos teendők által sokszor a kimerülésig fárasztott férfiúnak nyugalmas és édes otthont készített s ki nagy betegségében hü ápolója - s azzal, mondhatni, életének megmentője lett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. junius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Forgách Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1150x1377 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna