D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beduinok az állatkertben
B e s o r o l á s i   c í m : Beduinok az állatkertben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 19. sz. (1889. május 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : afrikai népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nomád kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nomád társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beduinok az állatkertben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A csapat különben háromféle népfajt foglal magában. A tulajdonképeni beduinokon kivül, kik a Soa-törzsnek néhány száz főből álló Ralbi csoportjához tartoznak, mely Alsó-Egyiptomnak a Nílus, a Közép-tenger és Barka közti vidékein él, itt látható néhány fellah-nö és egy suaheli néger család is. De az egyes népfajok is különböző vegyülókek typusait mutatják, melyek kifejezést nyernek arczbőreik különféle szinvegyületeiben is.
Legérdekesebbek, mert legújabbak előttünk mindenesetre a beduinok, e fürge barna lovasok, lebegő fehér humuszaikban, pompás arab telivérjeiken, Benjámin Constant ecsetére méltó eredeti alakok. A mint hosszú puskáikat elsütve hangos diadalkiáltás közt repülnek tova, a mint dromedárjaik nehéz podgyászszal megrakodva lépdelnek, mig nőik és gyermekeik guggolva ülnek sátraikban, kecskéik, juhaik, és különös fajú afrikai kutyáiktól körülcsoportosulva, mindez igazi festői képét tárja fel a pusztai nomád létnek.
A férfiak bő nadrágot, bő nyitott inget viselnek s a fölött a "chram"-nak nevezett bő, redős lepedőt. Bendesen a beduin fejét a vörös "tabuse" díszíti, vadászat alkalmával pedig és lovaglásnál fehér, zsinórral lekötött kendő. A nők sötét ruhába öltözvék, fejők felett gáze-szerüen szőtt, homlokukba szélesen lecsüngő könnyű kelme, mellökön a scandarinnak nevezett vörös selyem öltöny. Ujjaik gyűrűkkel, nyakuk ékszerrel, ezüsttel gazdagon van ékítve, s keresztülfúrt fülkagylóikon arany és ezüst karika.
Érdekesek a beduinok tűzfegyverei és pisztolyai, tágas öbleikkel, melyeknek csöveit és agyát finom és fantasztikus czirádákkal karezolják tele. Többeknek a fején és arczán is különös karczolások vannak tetoválva, sőt háziállataiknak szőrét is arravaló ollóval ügyes alakzatokká nyírják. Másoknál a szem és a halánték tája közt, sőt a fülön keresztül is, vékony gyapotfonál vonul, melynek az a babonás rendeltetése, hogy a fejfájástól megóvja viselőjét. Divatos végre az orrczimpák keresztülfurasa is, melyekbe gyöngyöt, korallt vagy ezüstkarikát aggatnak. A fellah nők közt sok csinos találkozik, de ezeket is elrutitják azok a különös kék arabeszkek, melyek állukat, sőt alsó ajakukat borítják. Ugyanily módon ékesítik a férfiak alsó karjaikat mindennemű kék pontokkal, vonalakkal és csillagokkal, mig a láb és kéz körmei hennával, az egyiptomi henna-bokor vöröses kivonatával vannak bemázolva félholdalakulag.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Obermann : A dromedár és a beduin
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Beduin nő Tuniszból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1739x2578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna