D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Víla
B e s o r o l á s i   c í m : Víla
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Erdei tündér a délszlávok regéiben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : id.
1834-1922
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 14. sz. (1889. április 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Más országok népköltészete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tündér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi alak
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rege
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : délszlávok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Víla.
Erdei tündér a délszlávok regéiben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vílák nagy hegyekben és kősziklák közt a nagy folyamok mentén élnek. Minden víla fiatal, szép, fehér habszerü öltönyt visel, a mellén és derekán szétbontva hullámzik alá hosszú haja. A vílák addig, mig valaki meg nem sérti őket, senkit nem hántanak, de ha akad olyan vakmerő, a ki akkor háborgatja, midőn a hegyi mezőkön a "kolót" lejtik vagy vadásznak, akkor azt a vílák megvakítják vagy kezét, lábát megbénítják, vagy pedig nyíllal megszúrják a szivét, hogy szörnyet hal azonnal.
A viláknak rejtett szárnyaik vannak, melyekkel a felhőkbe repülnek s ottan a mennykövekkel játszanak. A vílák vadásznak, gyönyörűen énekelnek és a sebeket gyógyítják titkos hegyi füvekkel. A víla ha beleszeret egy földi lénybe, annak ez a szerelem életébe kerül ("víla megeszi szivét"). A hősnek többnyire barátnője lesz a víla, ki őt bajában megvédi és megmenti. A hős a vílának "pobratim" (fogadott fivére) és a víla neki "poszesztrima" (fogadott nővére). Leghíresebb víla a szerb hősi költeményekben a Ravijojla, a ki hires énekesnő és a szerb nép hősének, Kralyevics Markónak a "poszesztrimája" és védnöke.
Mikor a víla világra jön, akkor az anyának egy tavaszi gyönyörű reggelen egy csudálatos növény fakad fel a szivéből, egy liliom-fehér virág, melynek kelyhéből születik a víla-gyermek. Itt a virág kelyhében a méhecske mézzel táplálja, a hajnal harmattal itatja, mig a gyermek nő és nő, és az anya szivétől elválik. Akkor a,z anya jávorfa-levelekbe burkolja a kis tündér lányát s a hegyi kigyó leszen a dajkája, - hogy ő is mint kigyó marja majd az ellenséget - a hegyi szellő ringatja a bölcsőjét, mig fel nem nő nagyra, hegyek csodájának, - gyönyörű szép lánynak, tiszta és ártatlan szellemi lénynek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. április 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vízi tündér és a királyfi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 737x1017 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna