D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kigyóbűvölő
B e s o r o l á s i   c í m : Kigyóbűvölő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Eisenhut Ferencz festménye
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 4. sz. (1889. január 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Cirkuszművészet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kígyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mutatványos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kigyóbűvölő.
Eisenhut Ferencz festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kígyóbüvölő, melyet Eisenhnt keleti tárgya festményei közül ezúttal bemutatunk, szintén ki volt állítva a műcsarnokban. Ez marokkói életkép, három erősen karakterisztikus alakkal, kik egy szőnyegen foglaltak helyet valamelyik fal tövében. Az egyik félmeztelen fiatal ember, lusta kényelemmel végig dőlve valódi marokkói legény, az elmaradhatatlan puskával kezében, mely annál fényűzőbb, minél hosszabb. A másik afrikai szerecsen, a harmadik egy turbános vén marokkói, a ki összeguggolva nézi azt a kígyót, mely egy tengeri nyúlra épen most fonta fel magát, hogy felfalja.
Eisenhut festményén a középső alak, a szerecsen a kígyóbűvölő, ki Afrika belsejéből hozta magával kenyórkeresőjót, az óriás kigyót, melynek lakmározását most a szőnyegre telepedve nézi a két muharát, egész kényelemben. A semmittevés alkalmasint nagyobb gyönyört okoz nekik, mint az előadás. (Forrás: Vasárnapi Ujság,1889. január 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kigyóbűvölő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1826x1262 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna