D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_03_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Kelet-Indiából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Kelet-Indiából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagy sziklatemplom belseje Elephantán
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 1. sz. (1889. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templomépítészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kelet-India
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Kelet-Indiából
A nagy sziklatemplom belseje Elephantán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Maga Elephanta egész területén pálmákkal es tamarindfákkal van borítva. A sziget legmagasabb része két csúcsban végződik, a melyek között látható, - ha szabad igy szólnunk, - a világ nyolczadik csodája: a sziklába vájt oszlopcsarnok, melyet ma az indiai szobrász-, véső és faragó művészetek legremekebb alkotásai közé szoktak számítani. A csarnok bejárata igen tágas és a felette emelkedő hegységek magából a bazalt sziklatömbből kivájt oszlopokon látszanak nyugodni. Az egész nagyszerű alkotás három részből áll: a fő- és ennek oldalain fekvő két mellékcsarnokból. A mellékcsarnokok bejárata a főcsarnokéhoz hasonlóan a felső végükön kiszélesedő két oszlopon nyugszik. A főcsarnok bejáratánál emelkedik egy gigászi nagyságú mellszobor, mely egy háromfejű lényt ábrázol, s melyet néhány író a hindu szent háromság, Brahma, Visnu és Siva megtestesítésének tart. Az egész szobor hossza körülbelül hat méter.
Az oszlopcsarnok belsejében felhomály dereng, mert világosság csakis a bejáraton át hatolhat be. A csarnok falain a brahmin mythologiából vett alakok és jelenetek vannak nagy művészettel bas-relief-ben kivésve. Óriási alkotás, ha tekintetbe veszszük, hogy a csarnok körülbelül 45 méter hosszú és 44 méter széles. Ezen rendkívüli mű rendeltetése, alkotóinak élete, alkotásának ideje a múlt homályába van burkolva de nincs rá ok, hogy az utolsót az igen távol múltba helyezzük, mert a kőzet porladozik s néhány helyen már is pusztulásnak indult. Igy az oszlopok közül néhánynak már csak felső része van meg, mig alsó részüket részint az emberi kezek, részint az idő szétrombolták. E romok azonban csak növelik az egész látvány eredetiségét és ennek folytán érdekességét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Kelet-Indiából : Középületek az Esplanade-on Bombayban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Kelet-Indiából : A Hadsziszing-templom Ahmedabadban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 882x760 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna