D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_878_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hajdu-csoport
B e s o r o l á s i   c í m : Hajdu-csoport
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Eredeti olajfestmény
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gróf Berchtold Arthur tulajdona
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 48. sz. november 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajdúk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hajdu-csoport. Eredeti olajfestmény. Gróf Berchtold Arthur tulajdona.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E képek között bizonyára legérdekesebbek és legjellemzőbbek ama kurucz képek, melyek Thököly bujdosóinak karakterisztikus marczona alakját tüntetik fel, egykorú olajfestmények után, melyek eredetije gróf Berchtold Arthur tulajdonát képezi. Az egyik csoport ivó és dohányzó kuruczokat ábrázol, a mint boros hordó és pipaszó mellett beszélgetnek, politizálnak. Ruházatjuk is jellemzetes, egyiknek térdén és könyökén szivalaku piros posztó betét a kék nadrágon és dolmányon. A hajdu-csoportnál sem hiányzik a boros-kancsó, ép oly kevéssé az őrségen állóknál. E bujdosók, kuruczok, hajdúk, az örökös harcz viharában megedzett, marczona alakok voltak Thököly vitézei, a kiket részint a német politikai és vallási üldözés, részint a török kizavart ősi birtokukból, lakóhelyükről s hontalanul bujdostak ide-oda s hadtestekké verődvén, hadakozást folytattak a magok szakállára s a magok módja szerint a császári hadak ellen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. november 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thököly Imre ifjúsága
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thököly Imre ifjúsága
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 884x1330 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna