D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 789_881_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A trónörökösné és környezete
B e s o r o l á s i   c í m : Trónörökösné és környezete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 52. sz. deczember 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : főhercegnő (nemesség)
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodói dinasztia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stefánia (Belgium: királyi hercegnő) (1864-1945)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Stefánia főherczegasszony és környezete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A főherczegnő különben maga is kitűnő müvelője a zenének, különösen a zongorán s hogy különösen ügyes festő és rajzoló, arról e lapok hasábjairól is meggyőződhetett az olvasó, midőn bemutattuk a természet után rajzolt ama képeit, melyeket a főherczegnő fenséges férje kívánatára az ennek kezdeményezése és közremunkálása mellett megjelenő Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben czimü nagy irodalmi vállalat számára készített. Stefánia föherczegasszony mint hitves és anya is valódi mintaképül szolgálhat. Alig képzelhetni valami kedvesebbet, mint a trónörökös-pár idylli családi élete. Nyár idején egész zarándokolás van Laxenburg felé, a hova az ifjú pár magányát élvezni vonul, s boldog, a ki a fiatal főherczegnöt megpillanthatja, a mint a park taván csolnakát kormányozza, vagy elhajtat a fák és bokrok csoportjai között kis ponny-fogatán. Hát ha még négy éves leánykáját, a kis Erzsébet főherczegnöt is beleülteti." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 52. sz. deczember 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Stefánia belga királyi hercegnő Stephanie Clotilde Luise Hermine Marie Charlotte van België, azaz Belgiumi Stefánia Klotild Lujza Hermina Mária Sarolta (Laeken, Brüsszel mellett, 1864. május 21. - Pannonhalma, 1945. augusztus 23.), a Szász-Coburg-Gothai-házból származó belga királyi hercegnő, osztrák-magyar koronahercegné, Rudolf koronahercegnek, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének felesége, özvegye. Később Lónyay Elemér magyar gróf (később herceg) felesége (Stephanie Fürstin von Lónyay). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stefánia főherczegnő / fényképész Koller utódai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Lónyai Elemérné, Stefánia kir. hercegnő mint ápoló-nővér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1780x1403 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet