D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherceg és családja
B e s o r o l á s i   c í m : József főherceg és családja
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : id.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1834-1922
V I A F I d : 10153345
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 46. sz. november 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mária Dorottya (Magyarország: főhercegnő) (1867-1932)
V I A F I d : 316737498
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19.század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Apósa, Lajos Fülöp Albert herceg 1894-ban meghalt, ezzel Mária Dorottya férje az Orléans-ista öröklési rendben a francia trón várományosává lépett elő, VIII. Fülöp néven, ezzel Mária Franciaország címzetes királynéja lett. Ezt a címet férjének 1926-ben bekövetkezett haláláig viselhette. Lajos Fülöp herceg kedvelte a hosszú hajóutakat, 1897-ben ifjú felesége társaságában a Maroussia jacht fedélzetén több utazást tettek, bejárták a Földközi-tengert. A mézeshetek elmúltával azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a házasfelek nem illenek egymáshoz. A házasságuk nem volt boldog. Az évek során kapcsolatuk elhidegült, Orléans hercege egyre sűrűbben távozott el hosszú hajóutakra, Mária Dorottya hercegné rendszeresen hosszú hónapokat töltött magyarországi családjánál. (Forrás: Wikipédia)
K é p a l á í r á s : Mária Dorothea főherczegnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A két idősebb főherczegkisasszony, kiknek bájos arcz-vonásait külön képen is bemutatjuk, ma már felnőtt, sugár termetű fejedelmi alak mikor először bemutattuk őket, alig voltak nagyobbak, mint kis húgaik, kiknek kedves gyermek-alakját szintén itt közöljük külön is. Mária Dorothea főherczegkisasszonynak, a legidősebbnek a főherczegi pár gyermekei közül, egy álló képét is bemutatjuk Yastagh Györgynek ama életnagyságú olajfestménye után, mely az országos kiállítás idején a képzőművészetek csarnokában volt látható. S hogy a két főherczegkisasszony által nem kevesebb szenvedélylyel, mint hivatottsággal gyakorolt rajzművészetből is álljon itt egy kis mutatvány, íme közöljük Mária Dorothea fő-herczegnőnek egy szépen sikerült kis rajzát, melyet természet után készített, még pedig a Margitszigetnek egyik legszebb pontjáról, bemutatván a főherczegi lakásnak nyugati oldalát, mely a szigetbeli premontreiek egykori templomának repkénynyel befuttatott falmaradványára a sziget legrégibbnek tartott építési emlékére támaszkodik. Margit föherczegnőtől pedig álljon itt annak a sirályoktól körülrepkedett kis vitorlás bárkának a képe, melyet ő fensége a főherczegi család fiumei tartózkodása idejében szinten természet után vetett papírra s melyet közles végett a tüzkárosultak fölsegélésére kiadott Segítség-albumba küldöttbe, a honnan azt ez alkalommal mi is bemutatjuk." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 46. sz. november 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherczeg családja körében / fényképész Koller Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 739x1405 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet